HOME      PRODUCT      SHAREWARE      CONTACT US      THE Website with software for Typing        
ALLPINYINXREF:     I N T E R N E T     T Y P I N G     P R O G R A M    
Physical or Touch Keyboard
   no download, single web page design. Weblink   (From / To)   

ALL PINYIN REFERENCE     
/01+  一 乙 
/02+  二 人 儿 入 八 冇 冖 冫 几 凵 刀 刁 力 匕 十 卜 去 又 
/03+  口 囗 土 士 夊 夕 大 女 子 孑 孓 宀 寸 小 尢 尸 山 巛 川 巡 工 
     己 已 巳 巾 干 广 廴 廾 弋 弓 彐 彑 彡 彳 
/04+  心 戈 戶 手 支 文 斗 斤 方 无 日 曰 曲 月 木 欠 止 歹 殳 毋 
     比 毛 氏 气 水 火 爪 父 爻 爿 片 牙 牛 犬 
/05+  玄 玉 王 瓜 瓦 甘 生 用 田 疋 疒 癶 白 皮 皿 目 矛 矢 石 
     示 禸 禾 穴 立 
/06+  竹 米 糸 缶 网 罕 罖 羊 羽 老 而 耒 耳 聿 肉 臣 自 至 臼 舌 
     舛 舟 艮 色 艸 艹 艾 虍 虫 血 行 衣 襾 西 
/07+  見 角 言 谷 豆 豕 貝 赤 走 足 身 車 辛 辰 辵 辶 邑 酉 釆 里 
/08+  金 長 門 阜 隶 隹 雨 靑 青 非 
/09+  面 革 韋 韭 音 頁 風 飛 食 首 香 
/10+  馬 骨 高 髟 鬥 鬲 鬼 
/11+  魚 鳥 鹵 鹿 麥 麻 
/12+  黃 黍 黑 黽 
/13+  鼎 鼓 鼠 
/14+  鼻 齊 
/15+  齒 
/16+  龍 龜 龟 龠 龦 
  Ctrl  Qwerty  Bottom  HELP  ㄅㄆㄇ  ALT+a_z
EN to CH (Single)

A:   b  c  d  f  g  h  i  l  m  n  p  q  r  s  t  u  v  w  x 
B:   a  b  e  i  l  o  r  u  y 
C:   a  e  h  i  l  o  r  u  y 
D:   a  e  i  o  r  u  w  y 
E: a  d  f  g  i  l  m  n  q  r  s  t  u  v  x  y 
F: a  e  i  l  o  r  t  u 
G: a  e  h  i  l  o  r  u 
H: a  e  i  o  s  u  w  y 
I: '    c  d  g  m  n  o  r  s  t 
J: a  e  i  o  u 
K: a  e  i  n  o  u  w 
L: a  b  e  i  o  u  y 
M: a  e  i  o  r  u  y 
N: a  e  g  i  o  u 
O: a  b  c  d  f  h  i  k  l  m  n  p  r  t  u  v  w  x  z 
P: a  e  h  i  l  o  r  u 
Q: u   *  R: a  e  i  o  t  u 
S: a  c  e  h  i  k  l  m  n  o  p  q  t  u  w  z 
T: -  a  e  h  i  o  r  s  u  w  y  z 
U: g  m  n  p  r  s 
V: a  e  i  o  u 
W: a  e  h  i  o  r  u 
X: e   *  Y: a  e  i  o  u  BOTTOM
CHINESE (1-16) ALT+A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  15/

  13/
  11/  
N
鹿
  09/  
  07/  
輿 Y 退
  05/  
W
S
穿
  03/   R
G K V J
U I
  01/


  02/
O
使 便
  04/   P
Q A
B D E F
  06/   H Z
T L 西
  08/   C
X M
  10/  

 12/


 14/


 16/
BOTTOM
Taiwan+Mainland+HK mix (A-Z) PINYIN

A:   a  e  h  i  n  o  u  w  y 
B:   a  e  i  o  u  y 
C:   a  e  h  i  o  u  y 
D:   a  e  i  o  u  w  y 
E:   e  h  l  n  r 
F:   a  e  i  o  u  w 
G:   a  e  h  i  o  u  w  y 
H:   a  e  i  n  o  s  u  w  y 
I:   a  e  h  n  o  u  y 
J:   a  e  h  i  k  o  s  u  w  y 
K:   a  e  i  o  u  w  y 
L:   a  e  h  i  o  u  w  y 
M: a  e  h  i  o  u 
N:   a  e  g  h  i  o  u  y 
O:   e  o  u 
P: a  e  i  o  u  w  y 
Q:   i  u   *  R:   a  e  i  o  u  y 
S:   a  b  e  h  i  o  u  v  w  y 
T:   a  e  h  i  o  s  u  w  y  z 
U:   a  e  o 
V: a  e 
W:   a  e  i  o  u 
X: i  u   *  Y:   a  e  i  n  o  u  y 
Z:   a  e  h  i  o  u  y 
^:  
_: a  e  i  m  n  o  u  BOTTOM

A    JMP

  a lot:
  A:
  a:
  a:

AB    JMP

  abandon:
  abbreviate:
  abduct:
  able:
  able:
  able:
  able:
  able:
  able:
  able:
  abolish:
  abolish:
  abolish:
  abolish:
  abolish:
  abolish:
  abolish:
  abolish:
  abolish:
  abondon:
  abort:
  above:
  absolute:
  absorb:
  absorb:
  absorb:
  abundance:
  abuse:
  abuse:

AC    JMP

  academy:
  accept:
  accident:
  accident:
  accident:
  accident:
  accident:
  accommodate:
  accomodate:
  accomplish:
  accord:
  accounting:
  accumulate:
  accurate:
  accuse:
  ached:
  ached:
  acid:
  acpuncture:
  acpuncture:
  acre:
  acre:
  across:
  act:
  act:
  act:
  act:
  act:
  action:
  actually:
  actually:

AD    JMP

  adapt:
  add up:
  add:
  add:
  add:
  add:
  add:
  additional:
  address:
  adjacent:
調   adjust:
  admire:
  admire:
  admire:
  adopt:
  adore:
  adult:
  advance:
  adventure:
  advertise:
  advice:

AF    JMP

  affair:
  affair:
  affair:
  affection:
  afraid:
  afraid:
  after:

AG    JMP

  again:
  again:
  again:
  against:
  against:
  age:
  age:
  aged:
  agent:
  aggresive:
  aggresive:
  aggression:
  agree:
  agree:
  agree:
  agriculture:
  aground:

AH    JMP

  ah:
  ah:
  ah:
  ah:
  ah:

AI    JMP

  aid:
  aid:
  aid:
  aim:
  ain't:
  air:
  air:
  air:

AL    JMP

  alas:
  alcoholism:
  alertness:
  all:
  all:
  all:
  all:
  alley:
  allow:
  alloy:
  almost:
  alone:
  alone:
  alone:
沿   along:
  already:
  alright:
  also:
  also:
  also:
  also:
  also:
  also:
  altar:
  alter:
調   alter:
  alter:
  alter:
  although:
  always:
  always:
  always:

AM    JMP

  am:
  am:
  am:
  ambiguous:
  ambition:
  ambitious:
  ambitious:
  amend:
  amid:
  among:
  ample:
  amuse:

AN    JMP

  an:
  analysis:
  analysis:
  analysis:
  analysis:
  ancestor:
  anchor:
  ancient:
  and:
  and:
  and:
  and:
  and:
  and:
  and:
  and:
  and:
  and:
  anger:
  angle:
  angry:
  animal:
  animal:
  animal:
  animal:
  annals:
  announce:
  annoy:
  another:
  another:
  ant:
  ant:
  anterior:
  anti:
  anti:
  any time:
  any:
  any:
  any:
  any:
  any:
  any:
  any:
  any:

AP    JMP

  ape:
  apologize:
  apparition:
  appeal:
  appeal:
  appear:
  appear:
  appetize:
  apple:
  appoinment:
  appraise:
  appreciate:
  apprehend:
  approximate:
  apt:

AQ    JMP

  aqua:

AR    JMP

  arc:
  arch:
  are:
  are:
  area:
  argue:
  argue:
  argue:
  argue:
  argument:
  arm:
  arm:
  arm:
  armyy:
  arouse:
  arousing:
  arrange:
  arrest killer:
  arrest killer:
  arrest killer:
  arrest:
  arrive:
  arrive:
  arrive:
  arrogance:
  arrow:
  arrow:
  arrow:
  art:

AS    JMP

  ash:
  ash:
  ashame:
  asia:
  ask:
  ask:
  ask:
  ask:
  asked:
  asking:
  asks:
  asparagus:
  aspersion:
  ass:
  ass:
  assassinate:
  assault:
  assemble:
  asset:
  asset:
  asset:
  assist:
  assist:
  assist:
  association:
  association:
  association:
  association:
  association:
  association:
  asthma:
  astonish:

AT    JMP

  at:
  at:
  ate:
  Atlantic Ocean:
  attach:
  attack:
  attack:
  attend:
  attend:
  attend:
  attitude:
  attract:

AU    JMP

  Au:
  auction:
  audit:
  aunt:
  aunt:
  author:
  authorise:
  authorise:
  authorise:
  authorise:
  authority:
  autumn:

AV    JMP

  available:
  average:
  average:
  average:
  aviation:

AW    JMP

  awake:
  award:
  aware:
  awkward:
  awning:

AX    JMP

  ax:
  ax:
  axis:

B    JMP

  b:

BA    JMP

  Ba:
  Ba:
  baby:
  baby:
  baby:
  back and forth:
  back and forth:
  back to:
  back:
  back:
  back:
  backed:
  bad event:
  bad language:
  bad man:
  bad:
  bad:
  badger:
  bag:
  bah:
  bake:
  bake:
  balance:
禿   bald:
  bale:
  ball:
  ball:
  ball:
  ball:
  ball:
  balls:
  bamboo shoot:
  bamboo:
  ban:
  bandit:
  bank:
  bank:
  bank:
  bank:
  bank:
  bank:
  bankrupt:
  bankrupt:
  banquet:
  banquet:
  barbarous:
  bare foot:
  bare foot:
  bare foot:
  barked:
  barley:
  barrel:
  barren:
  barren:
  barren:
  barrier:
  base:
  base:
  basin:
  basin:
  basket:
  bat:
  batch:
  bath:
  bay:
  bay:
  bay:
  bay:
  bay:

BB    JMP

  bbq:
  bbq:
  bbq:
  bbq:
  bbq:

BE    JMP

  be fined:
  be little:
  be:
  be:
  be:
  be:
  be:
  beam:
  bear:
  bear:
  beard:
  bears:
  beat:
  beautiful:
  beautiful:
  beauty:
  bed:
  bed:
  bed:
  bedroom:
  bedroom:
  bedroom:
  bedroom:
  bee:
  been:
  been:
  been:
  been:
  beer:
  before:
  beg:
  beg:
  beg:
  begger:
  begin:
  begin:
  begin:
  behavior:
  behind:
  belief:
  bell:
  belly:
  belong to:
  belong to:
  belong:
  ben:
  bend:
  beneath:
  berry:
  better:
  better:
  beyond:

BI    JMP

  bible:
  bid:
  big extra:
  big/giant:
  big:
  big:
  big:
  big:
  big:
  big:
  big:
  big:
  bill:
  billion:
  billion:
  bind:
  bind:
  bird:
  bird:
  bird:
  bird:
  birthday:
  biscuit:
  biscuit:
  bishop:
  bit:
  bite:
  bits:
  bitter:
  bitter:
  bitter:

BL    JMP

  blackmail:
  blame:
  blame:
  blame:
  blame:
  blame:
  blame:
  blanket:
  bleach:
  bleach:
  bless:
  bless:
  bless:
  bless:
  bless:
  blimp:
  blind:
  blind:
  blink:
  blink:
  blink:
  block:
  block:
  block:
  block:
  block:
  blood:
  blood:
漿   blood:
  blood:
  bloom:
  bloom:
  bloom:
  blow:
  blow:
  blow:
  blow:
  blow:
  blown:
  blue:

BO    JMP

  Bo:
  boar:
  board:
  board:
  board:
  board:
  boat:
  boat:
  body:
  body:
  body:
  bodyguard:
  bodyguard:
  boil:
  boil:
  boil:
  boil:
  bond:
  bone:
  bonus:
  boo:
  booby trap:
  booby trap:
  book:
  book:
  book:
  book:
  book:
  book:
簿   book:
  book:
  book:
  boom:
  booming:
  booth:
  booting:
  boots:
  border:
  boring:
  born:
  borough:
  borrow:
  borrowed:
  boss:
  both:
  both:
  both:
  both:
  both:
  bottle:
  bottom:
殿   bottom:
  bought:
  boulder:
  bounce:
  bound:
  bow:
  bowl:
  bowl:
  bowl:
  box:
  box:
  box:
  boy:
  boy:
  boycott:
  boycott:

BR    JMP

  brain:
  brake:
  branch:
  branch:
  brand:
  brass:
  brave:
  break:
  break:
  breakfast etc:
  breakfast:
  breath:
  breeze/wind:
  brew:
  bribe:
  bribe:
  bridge:
  bring down:
  bring up:
  bring:
  bring:
  bring:
  bring:
  bringing:
  brings:
  broad:
  broken:
  broken:
  bronze:
  brook:
  brook:
  broom:
  brother older:
  brother younger:
  brother/sister:
  brother/sister:
  brother/sister:
  brother/sister:
  brought:
  brown color:
  browse:
  bruise:
  bruise:
  brunette:
  brush:
  brush:

BU    JMP

  Bu:
  bubble:
  bubble:
  bubble:
  buck:
  bucket:
  bucket:
  bucket:
  bud:
  bud:
  budda:
  budda:
  budda:
  buddhist temple:
  buddy:
  budge:
  budget:
  budget:
  budget:
  budget:
  bug:
  build:
  building:
  bulb:
  bulldozer:
  bullying:
  bun:
  bun:
  bunch:
  bundle:
  bundle:
  bundle:
  burden:
  bureau:
  bureaucracy:
  burma:
  burn:
  burn:
  burn:
  burn:
  burn:
  burn:
  burned:
  burner:
  burner:
  burner:
  burning:
  burp:
  bus:
  business:
  business:
  busy:
  busy:
  busy:
  busy:
  busy:
  but:
  but:
  butt:
  butt:
  butt:
  button:
  buy:
  buy:
貿   buy:
  buying:

BY    JMP

使   by:
  by:
  by:
  by:
  by:
  bye-bye:
  bye:
  bypass:
  byte:

C    JMP

  c:

CA    JMP

  cabinet:
  cabinet:
  caboodle:
  cage:
  cake:
  cake:
  calcium:
  calculate:
  calculate:
  calendar:
  caliber:
  call:
  call:
  call:
  call:
  call:
  call:
  calm:
  calm:
  calm:
  came:
  camel:
  camera:
  camp:
  can:
  can:
  can:
  cancel:
  cancer:
  candle:
  candy:
  cane:
  cannon:
  canoe:
广   canton:
  canton:
  canton:
  cantonese:
  cantonese:
  cantonese:
  cantonese:
  cantonese:
  cantonese:
  cantonese:
  cantonese:
  cantonese:
  cap:
  capable:
  capacity:
  cape:
  capital city:
  capital city:
  capital:
  capital:
  captain:
  capture:
  capture:
  capture:
  capture:
  car:
  care:
  care:
  care:
  care:
  career:
  career:
  careful:
  careless:
  carrot:
  carry:
  carry:
  carry:
  carry:
  carry:
  carry:
  carry:
  carry:
  carry:
  carton:
  case:
  case:
  case:
  case:
  case:
  case:
  cash:
  cash:
  cash:
  cash:
  cash:
  cash:
  casino:
  cat:
  catch:
  catch:
  catch:
  cattle:
  catty:
使   cause:
  cave:
  cave:

CE    JMP

  ceiling:
  celebrate:
  celery:
  cell:
  cement:
  cemetery:
  center:
  center:
  central:
  cents:
  century:
  certainty:
  certificate:

CH    JMP

  chad:
  chain:
  challenge:
  chamber:
  Chan:
  change:
  change:
  change:
  change:
  change:
  change:
調   change:
  change:
  chapter:
  chapter:
  chapter:
  chapter:
  chapter:
  chapter:
  charcoal:
  charcoal:
  charge:
  charity:
  charm:
  chart:
  chase:
  chasing:
  chastity:
  chat:
  Che:
  cheap:
  cheap:
  cheap:
  check:
  cheer:
  cheese:
  Cheh:
  CheK:
  chekiang:
  chemistry:
  Chen:
  Cheng:
  chest:
  Cheung:
  Chi:
  Chiang:
  Chiang:
  chicken:
  chief:
  chief:
  chief:
  chief:
  Chik:
  child:
  children:
  chilly:
  chilly:
  Chin:
  chinese:
  Ching:
  chip:
  chips:
  chisel:
  choengsam:
  Choi:
  choke:
  choke:
  Chong:
  Chong:
  choose:
  chop:
  chop:
  chop:
  chop:
  chopstick:
  Chow:
  Chow:
  chronicles:
  Chu:
  Chuc:
  Chuc:
  Chun:
  Chun:
  Chun:
  Chunc:
  Chung:
  Chung:
  Churh:

CI    JMP

  cigarette:
  cigarette:
  circle:
  circle:
  circumstance:
  citizen:
  city:
  city:
  city:
  city:
  city:
  city:
  city:

CL    JMP

  claim:
  clam:
  clam:
  clash:
  clasp:
  clasp:
  class:
  class:
  class:
  class:
  class:
  clause:
  claw:
  clean:
  clean:
  clean:
  clean:
  clean:
  clear:
  clear:
  clear:
  clear:
  clear:
  clear:
  clear:
  clever:
  clever:
  clever:
  click:
  clicked:
  clicking:
  client:
  cliff:
  cliff:
  cliff:
  climb:
  climb:
  clip:
  clip:
  cloak:
  clock:
  close by:
  close relation:
  close to:
  close:
  close:
  close:
  closeby:
  closeby:
  cloth:
  cloth:
祿   cloth:
  cloth:
穿   cloth:
  cloth:
  cloth:
  cloth:
  cloth:
  cloth:
  cloud:
  cloud:
  clown:
使   club:
  club:
  club:
  club:
  club:
  club:
  club:
  club:
  club:
  club:
  club:
  club:
  club:
  club:
  clue:
  clumsy:
  clumsy:

CO    JMP

  co-operation:
  coal mine:
  coal:
  coarse:
  coat:
  coat:
  coated:
  coated:
  coax:
  cockroach:
  cockroach:
  coconut:
  coffee:
  Coffee:
  coil:
  cold:
  cold:
  collapse:
  collide:
  colony:
  color dye:
  color:
  color:
  color:
  color:
  color:
  colorful:
  comb:
  combine:
  combine:
  combine:
  combine:
  come over:
  come:
  comfort:
  comfort:
  comfort:
  comfortable:
  comic:
  command:
  command:
  commandment:
  commerce:
  commission:
  commission:
  commit:
  commit:
  commodity:
  common:
  common:
  communicate:
  communicate:
  communicate:
  company:
  compare less:
  compare:
  compartment:
  compensate:
  compensate:
  compensate:
  compensate:
  compete:
  compete:
  competition:
  complain:
  complain:
  complain:
  complete:
  complete:
  complete:
  completely:
  complex:
  component:
  comprehensive:
  compulse:
  compute:
  computer:
  conceal:
  conceiving:
  concentrate:
  concentration:
  concept:
  concise:
  conclude:
  concubine:
  condemn:
  condition:
  condition:
  condition:
  condition:
  condition:
  condition:
  condition:
  condition:
  condone:
  confess:
  confession:
  confidence:
  confidence:
  confirm:
  confirm:
  conflict:
  conflict:
  confusion:
  confusion:
  congee:
  congest:
  congregation:
  conjestion:
  connect:
  connect:
  cons:
  consecutive:
  consequences:
  consider:
  consort:
  conspicuous:
  conspicuously:
  constitute:
  construct:
  construct:
  construct:
  consultant:
  contempt:
  contention:
  continent:
  continue:
  continuous:
  contort:
  contribute:
  conundrum:
便   convenience:
  convince:
  cook:
  cook:
  cook:
  cook:
  cook:
  cook:
  cook:
  cooked:
  cooked:
  cooking:
  cooking:
  cooking:
  cooking:
  cooking:
  cooking:
  cooking:
  cooks:
  cool:
  cooperate:
  cop:
  copper:
仿   copy:
  copy:
  copy:
  copy:
  copy:
  copyright:
  cord:
  core:
  corn:
  corner:
  corollary:
  corpse:
  correct, right:
  correction:
  corridor:
  corrupt:
  cottage:
  cotton:
  couch:
  cough:
  council:
  count:
  counties:
  country:
  country:
  county:
  county:
  county:
  courage:
  court:
  cousin:
  cousin:
  cousin:
  cousin:
  cousin:
  cousin:
  cousin:
  cover up:
  cover:
  cover:
  cover:
  cover:
  cover:
  cover:
  cover:
  cover:
  cover:
  cow:

CR    JMP

  craft:
  craft:
  craig:
  cramp:
  cranberry:
  cranes:
  crash:
  crash:
  crawl:
  crazy:
  crazy:
  cream:
  cream:
  creative:
  creek:
  creek:
  creep:
  cricket:
  cried:
  crinkly:
  cripple:
  cripple:
  crisis:
  crispy:
  crisscross:
  criticize:
  crocodile:
  crook:
  crow:
  crowd:
  crucial:
  crumble:
  crush:
  crush:
  cry noise:
  cry:

CU    JMP

  cubicle:
  cultivate:
  cunning:
  cupboard:
  curb:
  cure:
  cure:
  curl:
  curse:
  curtain:
  curtain:
  curve:
  curved:
  cushion:
  custom:
  cut-off:
  cut-off:
  cut-off:
  cut:
  cut:
  cut:
  cut:
  cut:

CY    JMP

  cycle:
  cymbal:

D    JMP

  d:

DA    JMP

  dad:
  dad:
  damage:
  dance:
  danger:
  dare:
  dared:
  daring:
  date:
  date:
  date:
  daughter-in-law:
  daughter:
  daunt:
  dawn:
  dawn:
  day:

DE    JMP

  dead:
  deadlock:
  deaf:
  dear:
  debris:
  debt:
  debt:
  debt:
  decade:
  decay:
  declare:
  decode:
  decrease:
  dedicated:
  deduct:
  deduct:
  deed:
  deep:
鹿   deer:
  deer:
  defense:
  deficit:
  deity:
  delay:
  delay:
  demand:
  deminish:
  demolish:
  demolish:
  demolish:
  demolish:
  demolish:
  demolish:
  demolish:
  demolished:
  demolishing:
  demote:
  den:
  den:
  den:
  Deng:
  dense:
  dented:
  dented:
  deny:
使   department:
  department:
  department:
  department:
  department:
  department:
  department:
  department:
  department:
  department:
  department:
  department:
  department:
  depend on:
  depend:
  depend:
  depending:
  deport:
  deposit:
  deposit:
  deposit:
  deposit:
使   dept:
  dept:
  dept:
  dept:
  dept:
  dept:
  dept:
  dept:
  dept:
  dept:
  dept:
  dept:
  dept:
  depth:
  deputy:
  descent:
  descent:
  desire:
  desk:
  desk:
  desk:
  desk:
  desk:
  desk:
  despise:
  despite:
  dessert:
  destination:
  destroy:
  destroy:
  destroy:
  destroy:
  destroy:
  destroy:
  destroy:
  detain:
  detent:
  detent:
  deter:
  determine:
  devaluate:
  develop:
  develop:
  develop:
  develop:
  develop:
  develop:
  develop:
  develop:
  develop:
  develop:
  develop:
  devil:
  dew:

DI    JMP

  diagram:
  dial:
  dials:
  diareyea:
  diareyea:
  diareyea:
  dice:
  did:
  die:
  died:
  difference:
  difference:
  difference:
  difference:
  difficult/castrophic:
  dig:
  dig:
  dig:
  digging:
  digs:
  diligent:
  dim:
  diminishing:
  Ding:
  dingdong:
  dingdong:
  dip:
  dip:
  dip:
  diploma:
  direct:
  directly:
  dirty:
  disable:
  disappear:
  disburse:
  discard:
  discard:
  discard:
  disconnect:
  discount:
  discrimination:
  discuss:
  discussion:
  discussion:
  discussion:
  discussion:
  discussion:
  discussion:
  disease:
  dish:
  disolve:
  dispatch:
  dispense:
  display:
  dissect:
  distinction:
  distribute:
  district:
  district:
  district:
  district:
  district:
  district:
  district:
  dive:
  divert:
  divert:
  dividend:
  divinity:
  division:
  division:
  division:
  division:
  division:
  division:
  division:
  division:
  division:
  division:
  division:
  division:

DO    JMP

  do not:
  do what:
  do:
  do:
  do:
  do:
  do:
  do:
  do:
  do:
  do:
  do:
  doctrine:
  document:
  dodge:
  does:
  doesn't:
  dog:
  dog:
  dog:
  doing:
  doing:
  doll:
  dollar:
  dollar:
  dollar:
  don't:
  don't:
  don't:
  don:
  donate:
  donate:
  donate:
  donate:
  donate:
  donate:
  donate:
  donation:
  done:
  done:
  done:
  done:
  done:
  done:
  done:
  done:
  done:
  done:
  Dong:
  Dong:
  Dong:
  donkey:
  dont care:
  dont:
  doom:
  door:
宿   dorm:
  dose:
  dot:
  dot:
  dot:
  dot:
  dot:
  double:
  down:

DR    JMP

  dr:
稿   draft:
  drag:
  dragon:
  dragon:
  dragonfly:
  dragonfly:
  drama:
  drank:
  draw:
  draw:
  draw:
  drawer:
  drawn:
  dream:
穿   dress:
  dress:
  dress:
  dress:
  drift:
  drink:
  drinking:
  drinks:
  drinks:
  drive:
  drive:
  drop:
  drown:
  drowsy:
  drug:
  drum:
  dry:
  dry:
  dry:
  dry:

DU    JMP

  duck:
  due to:
  due:
  dug:
  dull:
  dumb:
  dumb:
  dumb:
  dumb:
  dumb:
  dumpling:
  dumpling:
  dune:
仿   duplicate:
  duplicate:
  duplicate:
  duplicate:
  duplicate:
稿   duplicate:
  duplication:
  durable:
  duration:
  during:
  during:
  dusk:
  dust:
  dust:
  duties:
  duty:

DW    JMP

  dwell:

DY    JMP

  dye:
  dyed:
  dying:
  dynasty:

EA    JMP

  each person:
  each person:
  each:
  each:
  eagle:
  ear:
  earlier:
  earn:
  earned:
  earthy:
  east:
  easy:
  eat:
  eat:
  eat:
  eaten:
  eating:
  eats:

ED    JMP

  edge:
  editing:

EF    JMP

  effect:
  effort:

EG    JMP

  egg:
  egg:
  eggplant:

EI    JMP

  Ei:
  eight:

EL    JMP

  elder brother:
  elder sister:
  elected:
  electric:
  elementary:
  elephant:
  elephant:
  elevate:
  else:

EM    JMP

  embarrass:
  embrace:
  embroidery:
  emerald:
  emergency:
  emperor:
  employ:

EN    JMP

  end:
  end:
  end:
  endure:
  enemy:
  energize:
  energy:
  energy:
  energy:
  energy:
  energy:
  energy:
  energy:
  energy:
  Eng:
  Eng:
  english:
  engraved:
  enjoy:
  enough:
  enroll:
  enter:
  enter:
  enter:
  enter:
  enterprise:
  entire:
  envelope:
  environment:
  environment:
  environment:
  environment:

EQ    JMP

  equality:
  equipment:

ER    JMP

  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  er-:
  erase:
  erase:
  erect:
  erect:
  erect:

ES    JMP

  escape:
  escape:
  especially:
  essence:
  estimate:
  estimate:
  estimate:
  estimate:

ET    JMP

  etc:

EU    JMP

  europe:
  european clothes:

EV    JMP

  evaporate:
  even though:
  evening:
  event:
  ever green tree:
  ever:
  every:
  every:
  every:
  every:
  evil:
  evil:
  evil:
  evil:
  evil:
  evil:
  evil:
  evil:
  evil:
  evil:
  evil:

EX    JMP

  exaggerate/bull shit:
  examine:
  examine:
  examine:
  examine:
  examine:
  example:
  excavate:
  excellent:
  except:
  excess:
  excess:
  excess:
  exchange:
  exchange:
調   exchange:
  excite:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  exclamation:
  excuse me:
  execute:
  execute:
  execution:
  exhaust:
  exhibit:
  exit:
  expand:
  expansion:
  expensive:
  expensive:
  expert:
  explain:
  expose:
  expose:
  extend:
  extend:
  extend:
  extend:
  extend:
  extension:
  extra:
  extra:
  extract:
  extravagant:
  extreme:
  extremely:

EY    JMP

  eye:
  eye:
  eye:
  eyebrow:

FA    JMP

  face:
  face:
  fact:
  fading:
  fading:
  fading:
  Fai:
  faint:
  fair:
  fake:
  fake:
  fake:
  fake:
  fake:
  fall autumn:
  fall due:
  fall in love:
  fall:
  fall:
  fall:
  fall:
禿   fall:
  fall:
  falling:
  falling:
  false:
  falsify:
  familiar:
  Fan:
  fancy:
  Fang:
  farm:
  fast:
  fast:
  fast:
  fast:
  fast:
  fast:
  fast:
  fat:
  fat:
  fat:
  father elder brother:
  father younger brother:
  fault:
  favorite:
  faze:

FE    JMP

  fear:
  fear:
  fear:
  feat:
  feather:
  fed up:
  fed:
  feed:
  feed:
  feeds:
  feel:
  feel:
  feet:
  feet:
  feet:
  feet:
  Fei:
  fell:
  fellow:
  female:
  female:
  ferry:
  fertile:
  feul:

FI    JMP

  fiasco:
  field:
  field:
  fierce:
  fierce:
  fierce:
  fiery/cracking:
  fife:
  fife:
  fig:
  fight:
  fight:
  fight:
  fight:
  fight:
  fight:
  fight:
  figure:
  figure:
  file:
  fill:
  fill:
  film:
  filter:
  filter:
  filter:
  filter:
  Fin:
  find:
  find:
  find:
  find:
  find:
  find:
  find:
  find:
  fine:
  fine:
  finish:
  finish:
  finish:
  finish:
  fire place:
  fire place:
  fire place:
  fire:
  fire:
  firewood:
  firm:
  first:
  first:
  first:
  fish:
  fished:
  fist:
  fit:
  fit:
  fit:
  fit:
  fit:
  five:

FL    JMP

  flag:
  flash:
  flat:
  flea:
  flea:
  flesh:
  fleshed:
  flew:
  flies:
  flies:
  flip:
  flip:
  float:
  flock:
  flood:
  flood:
  floor:
  flour:
  flower:
  flown:
  flume:
  flush:
  flute:
  fly over:
  fly:

FO    JMP

  fog:
  fold:
  fold:
  fold:
  follow:
沿   follow:
  follow:
  follow:
  follow:
  follow:
  follow:
  follow:
  follow:
  follow:
  Fong:
  Fong:
  food:
  food:
  foot:
  foot:
  foot:
  foot:
  footprint:
  for ever:
  for:
  for:
  forbidden:
  force pressure:
  force self:
  force:
  force:
  fore:
  forehead:
  foreign object:
  foreigner:
  forest:
  forever:
  forget:
  fork:
  forment:
  fortunate:
  fortune:
  found:
  foundation:
  foundation:
  foundation:
  foundation:
  foundation:
  founder:
  four:
  four:
  fowl:
  fowl:
  fox:

FR    JMP

  fragment:
  frame:
  frame:
  fraud:
  free:
  free:
  french:
  friend:
  friend:
  friend:
  frighten:
  from/to:
  from/to:
  from/to:
  from/to:
  from/to:
  from:
  from:
  front/post:
  frost:
  frozen:
  fruit:
  fruit:
  fruit:
  fruit:
  fruit:
  fruit:
  fruit:
  fruit:
  fruit:
  fruit:
  frustrate:
  fry:
  fry:
  fry:
  fry:

FT    JMP

  ft:

FU    JMP

  Fu:
  Fu:
  fuel:
滿   full:
  full:
滿   fullness:
  fundamental:
  Fung:
  furniture:
  fury:

GA    JMP

  gain:
  gamble:
  gang:
  gangly:
  gangster:
  garbage:
  garden:
  garden:
  garlic:
  garment:
  garment:
  garment:
  garment:
  gas:
  gate:
  gate:
  gather:
  gather:
  gauntlet:

GE    JMP

  gear:
  geese:
  gem:
  general:
  generation:
  generation:
  generation:
  generation:
  generation:
  generation:
  generation:
  generous:
  genius:
  gentleman:
  german:
  get rid of:
  get rid of:
  get sick:
  get together:
  get together:
  get:
  get:
  getting:

GH    JMP

  ghost:
  ghost:
  ghost:
  ghost:
  ghost:

GI    JMP

  giant:
  gill:
  ginger:
  ginger:
  give a hand:
  give away:
  give:
  give:
  give:
  give:
  given:
  given:
  gives:
  giving:

GL    JMP

  glad:
  glad:
  glad:
  glad:
  glad:
  glad:
  glad:
  glad:
  glad:
  glad:
  glad:
  glad:
  glad:
  gloomy:
  glory:
  glue:
  glue:
  glue:

GO    JMP

  go after:
  go into:
  go to:
  go:
  go:
  go:
  go:
  go:
  go:
  god dad:
  god dad:
  god dad:
  god mother:
  god mother:
  god mother:
  god:
  godown:
  goes:
  going on:
  going to:
  going up:
  going up:
  going up:
  going:
  going:
  going:
  gold:
  gone:
  good for:
  good for:
  good hope:
  good morning:
  good sign:
  good smell:
  good:
  good:
  good:
  good:
  good:
  good:
  good:
  good:
  good:
  good:
  good:
  good:
  good:
  goodbye:
  goods:
  goose:
  gossip:
  got:
  got:
  govern:
  govern:

GR    JMP

  graduate:
  grain:
  gram:
  grandchild:
  grandfather:
  grandfather:
  grandgrand:
  grandmom:
  grandpa:
  grandpa:
  grandson:
  grant:
  grap:
  grap:
  grapefruit:
  grass:
  grass:
  grass:
  grass:
  grave:
  graves:
  gravy:
  green:
  greeting:
  greeting:
  grey:
  grill:
  grind:
  grip:
  ground:
  grunts:

GU    JMP

  guarantee:
  guard/babysit:
  guidance:
  guide:
  gun:
  gun:
  gun:
  gut:
  gut:
  guy:

HA    JMP

  ha:
  Ha:
  habit:
  hack:
  had been:
  had had:
  had:
  had:
  Hai:
  hair cut:
  hair pony tail:
使   hall:
  hall:
  hall:
  hall:
  hall:
  hall:
  hall:
  hallow:
  halt:
  hammer:
  hammer:
  hammer:
  Han:
  hand:
  hand:
  handicap:
  handkerchief:
  handle:
  handsome:
  handsome:
  hang self:
  Hang:
  hang:
  hang:
  Hang:
  hang:
  hanger:
  hanging:
  hanging:
  hanging:
  happy:
  happy:
  happy:
  happy:
  happy:
  happy:
  happy:
  happy:
  happy:
  happy:
  happy:
  happy:
  harbor:
  hard work:
  hare:
  harrass:
  has been:
  has:
  hat:
  hatching:
  have a taste of:
  have fun:
  have to:
  have:
  having:
  hawk:
  hay:

HE    JMP

  he:
  head stone:
  head:
  healthy:
  heap:
  hear:
  heart:
  heart:
  hearted:
  hearts:
  heat illness:
  heat:
  heat:
  heavy raining:
  hedge:
  hei:
  helium:
  hello:
  help:
  help:
  help:
  help:
  hemorrhoids:
  her:
  here you go:

HI    JMP

  hi:
  hid:
  hide:
  hide:
  hide:
  hides:
  hike:
  hill:
  him:
  hire:
  history:
  history:
  history:
  history:
  hit:

HO    JMP

  Ho:
  ho:
  hog:
  hold down:
  hold:
  hold:
  hole:
  home:
  home:
  home:
  Hong:
  Hong:
  Hong:
  hood:
  hook:
  hook:
  hooked:
  hoop:
  Hop:
  hope:
  horizontal:
  horn:
  horror:
  horse:
  host:
  hot-soup:
  hot:
  hot:
  hot:
  hot:
  hour:
  house:
  house:
  how big:
  how is:
  how many:
  how many:
  how much:
  how much:
  how much:
  how:

HS    JMP

  Hsu:

HU    JMP

  Hu:
  Huang:
  hue:
  hug:
  huge:
  Hui:
  human being :
  human:
  humble:
  humble:
  hundred:
  hunt:
  hurdle:
  hurricane:
  hurry:
  hurt:
  husband and wife:
  husband older sister:
  husband:
  husband:
  hut:

HW    JMP

  Hwung:

HY    JMP

  hydrogen:
  hygiene:
  hype:

I'    JMP

  I'l:

I    JMP

  I:
  I:
  I:
  I:
  I:

IC    JMP

  ice:

ID    JMP

  ideal:

IG    JMP

  ignore:

IM    JMP

  imitate:
  immalible:
  immerse:
  immoral:
  immortal:
  impoverish:

IN    JMP

  in a hurry:
  in addition:
  in between:
  in between:
  in between:
  in between:
  in between:
  in front of:
  in return:
  in sane:
  in-laws:
  in-laws:
  in-laws:
  in-laws:
  in:
  in:
  in:
  in:
  incense:
  inch:
  inch:
  incredible:
  incredible:
  incredible:
  incubate:
  independent:
  individual:
  inform:
  ING:
  ING:
  ING:
  ING:
  inherit:
  initial:
  inject:
  inning:
  innocent:
  insert:
  insert:
  insert:
  inside:
  insolate:
  inspect:
  instant:
  instantly:
  integrity:
  intelligent:
  inter:
  internet:
  intersection:
  interval:
  interview:
  intestine:
  into:
  invade:
  inverse:
  invest:
  invite:
  involve:
  involve:

IO    JMP

  iodine:

IR    JMP

  iron:
  iron:
  ironing:
  ironing:
  irons:
  irrigation:

IS    JMP

  is back:
  is:
  is:
  island:
  Island:
  islands:
  isle:

IT    JMP

  it:
  it:
  it:
  it:
  itchy:
  item:
  itemize:

JA    JMP

  jack up:
  jade:
  jail:
  jar:

JE    JMP

  jealous:

JI    JMP

  jiangsu:

JO    JMP

  job:
  join hand:
  joint:
  joint:
  joint:
  journey:
  joy:
  joy:
  joy:
  joy:
  joy:
  joy:
  joy:
  joy:
  joy:
  joy:

JU    JMP

  judging:
  juice:
  jump:
  jump:
  jump:
  jump:
  junior:
  just right:
  just:

KA    JMP

  Kam:
  Kam:
  Kao:
  Kao:
  karat diamond:

KE    JMP

  keep up:
  keep:
  keep:
  ketchup:
  key:
  keyboard:
  keystroke:
  keystroke:

KI    JMP

  Kiang:
  kick:
  kicking:
  kid:
  kidney:
  Kik:
  kill:
  kill:
  killed:
  killer:
  kilo:
  Kim:
  Kin:
  Kin:
  kind:
  kind:
  kind:
  kindness:
  king size:
  king:
  king:
  kiss:
  kissed:
  Kit:
  Kit:
  kitchen:
  kite:
  kite:

KN    JMP

  knee:
  kneel:
  knife:
  knife:
  knitting:
  knock:
  knot:
  know:
  known:

KO    JMP

  Ko:
  Kok:
  Kong:

KU    JMP

  Kuen:
  Kuen:
  Kueng:
  Kui:
  kungfu:

KW    JMP

  Kwan:
  Kwang:
  Kwik:
  Kwock:
  Kwock:
  Kwock:
  Kwok:
  Kwok:
  Kwok:
  kwug:
  Kwui:
  Kwuk:
  Kwung:

LA    JMP

  la:
  label:
  labor:
  lack:
  lack:
  lactitude:
  ladder:
  lake:
  lake:
  Lam:
  lame:
  lamp:
  lamps:
  Lan:
  lance:
  land:
  landmark:
  lane:
  lap:
  lap:
  large:
  last night:
  lastname:
  late:
  Lau:
  Lau:
  laugh:
  laugh:
  laughed:
  laughing:
  laundromat:
  lay:
  layer:
  layer:
  layer:
  layer:
  layer:
  layoff:
  layout:

LB    JMP

  lb:
  lb:

LE    JMP

使   lead to:
  lead:
  lead:
  lead:
  lead:
  lead:
  lead:
  leaf:
  leak:
  leak:
  leaked:
  leaks:
  lean:
  lean:
  lean:
  leap:
  learn:
  leasing:
  leather:
  leave behind:
  leave message:
  leave:
  leaves:
  Lee:
  left:
  leg:
  leg:
  leg:
  legend:
  lend:
  lends:
  length:
  leopard:
  less hope:
  less:
  less:
  lesson:
  let:
  let:
  letter:
  Leung:
  Leung:
  Leung:

LI    JMP

  Li:
  lick:
  licked:
  lid:
  life:
  ligature:
  light:
  light:
  light:
  light:
  like:
  like:
  limb:
  line up:
  line:
  Ling:
  Ling:
  link:
  lion:
  lip:
  liquid:
  liquid:
漿   liquid:
  list:
  listen:
  little:
  little:
  little:
  Liu:
  Liu:
  live:
  lively:
  liver:
  living room:
  living:
  living:

LO    JMP

  load:
  loaf:
  loan:
  local:
  locate:
  lock:
  lock:
  locked:
  locks:
宿   lodging:
  Loe:
  loiter:
  lonely:
  lonely:
  long distance:
  long:
  Long:
  long:
  longtitude:
  look after:
  look down:
  look for:
  look for:
  look for:
  look like:
  look:
  look:
  look:
  look:
  look:
  look:
  look:
  Look:
  looked:
  looking:
  looks:
  loop:
  loose:
  lose:
  lose:
  losing:
  loss:
  loss:
  loss:
  lost:
  lot:
  lotus:
  loud:
  loud:
  loud:
  lousy:
  love:
  lover:
  low:
  low:
  lower body:
  lower:
  loyalty:

LU    JMP

  luggage:
  Lun:
  lung:
  lunge:
  Luo:
  lure:
  luxury:

LY    JMP

  lyrics:

MA    JMP

  Ma:
  machine:
  mad:
  madam:
  magazine:
  magnet:
  magnification:
  mail:
  main:
  make bread:
  make money:
  make road:
  make up:
  make:
  make:
  make:
  makeup:
  male:
  malediction:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  man-:
  Man:
  Man:
  Man:
  manage:
  mandarin:
  mangement:
  mansion:
  mantis:
  mantis:
  manufacturer:
  many:
  many:
  Mao:
  map:
  maple:
  marinade:
  marinate:
  mark:
  market price:
  marriage:
  marry to:
  marry:
  mascular:
  mast:
  master degree:
  master pole:
  master:
  math:
  mattress:
  Mau:
  max:
  maximize:
  may be:
  may:
便   may:
  may:
  may:
  may:
  may:
  may:
  may:
  may:

ME    JMP

  me:
  me:
  measure:
  measure:
  meat:
  media:
  medical care:
  medicine:
  meditate:
  medium:
  meet:
  meet:
  melon:
  melt:
  melt:
  melt:
  member:
  memo:
  memo:
  memorial:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  men-:
  mention:
  merchandise:
  merely:
  merge:
  merit:
  merry:
  mess:
  messy:

MI    JMP

  Miao:
  micro:
  mid:
  middle:
  middle:
  might:
  mile:
  mile:
  miles:
  military police:
  military service:
  military:
  milk:
  mill:
  mind:
  mine:
  mine:
  mine:
  Ming:
  mini:
  minimize:
  minimum:
  mining:
  ministry:
  minus:
  minute:
  mirror:
  miscalculate:
  miscellaneous:
  miserable:
  miss:
  missed:
  mist:
  mist:
  mix:

MO    JMP

  moan:
  model:
  modern:
  moist:
  Mok:
  mole:
  mom:
  mom:
  momentous:
  money:
  monkey:
  monolithic:
  monopoly:
  monster:
  month:
  Moo:
  moon:
  mop:
  morality:
  more:
  more:
  moreover:
  morning:
  mosquito:
  most:
  mother brother:
  mother brother:
  mother sister:
  mother sister:
  mother-in-law:
  mother:
  moths:
  motive:
  mountain:
  mouse:
  mouth mask:
  mouth:
  mouth:
  mouth:
  move:
  move:
  move:
  moved:
  movie star:

MR    JMP

  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr-:
  mr:
  mrs:

MU    JMP

  much:
  much:
  much:
  much:
  mud:
  mug:
  Mui:
  mule:
  murderer:
  murmur:
  muscle:
  music instrument:
  music:
  musical performance:
  mussell:
  mussell:
  must:
  mustard:

MY    JMP

  my:
  myriad:
  mystery:

NA    JMP

  naa:
  nail:
  Nam:
  name:
  nanny:
  narrow:
  nation:
  native:
  navigation:

NE    JMP

  near by:
  near:
  neat:
  necessity:
  neck:
  needle:
  negative:
  negative:
  negotiations:
  neighbor:
  nephew:
  nephew:
  nerve:
  nest:
  net income:
  net:
  never ending:
  never:
  never:
  new high:
  next:

NG    JMP

  Ng:
  Ng:
  Ngai:
  Ngai:
  Ngam:

NI    JMP

  nickel:
  niece:
  niece:
  night:
  nil:
  nil:
  nil:
  nine:
  nip:
  nipper:
  nitrogen:
  nix:

NO    JMP

  no action:
  no good for:
  no:
  no:
  no:
  no:
  no:
  no:
  no:
  no:
  no:
  no:
  no:
  no:
  nob:
  node:
  noisy:
  non-fat meat:
  non:
  none:
  none:
  noodle etc:
  noodle:
  noodle:
  normal:
  north:
  nose:
  nosense:
  not clear:
  not clear:
  not enough:
  not quite:
  not same:
  not true:
  not true:
  not yet:
  not:
  not:
  not:
  not:
  not:
  now:
  now:
  nowaday:

NU    JMP

  nuclear:
  nude:
  numb:
  number:
  number:
  numbering:
  numbers:
  nun:
  nurture:
  nurture:

OA    JMP

鹿   oak:
  oar:

OB    JMP

  obedience:
  obesity:
  obey:
  obituary:
  obliterate:
  obscure:
  obsess:
  obsession:
  obstacle:
  obtuse:

OC    JMP

  occupy:
  occur:
  ocean:
  ocean:

OD    JMP

  odd:
  odd:

OF    JMP

  of:
  of:
  of:
  of:
  of:
  of:
  of:
  of:
  off:
  off:
  offense:
  offer:
  offer:
  officer:
  often:

OH    JMP

  oh:

OI    JMP

  oil:
  ointment:

OK    JMP

  ok:
  ok:
  OK:
  okay:

OL    JMP

  old man:
  old people:
  old people:
  old people:
  old people:
  old people:
  old people:
  old:
  old:
  old:
  old:
  old:
  old:
  old:
  old:
  old:
  old:
  old:
  old:
  older brother:
  older brother:
  older sister:

OM    JMP

  omit:

ON    JMP

  on call:
  on the other hand:
  on:
  one's (whole) life:
  one's native place:
  one's own country:
  one's self:
  one-bag:
  one-ball:
  one-big tree:
  one-blimp:
  one-blow:
  one-book:
  one-bottle of:
  one-box:
  one-bucket of water:
  one-bushel of rice:
  one-carat:
  one-case:
  one-cloth:
  one-degree:
  one-distance:
  one-dress:
  one-horse:
  one-house:
  one-item:
  one-magazine:
  one-meal:
  one-moment:
  one-picture of:
  one-piece of land:
  one-piece:
  one-piece:
  one-pile of dust:
  one-project:
  one-round:
  one-same:
  one-set:
  one-sheet of paper:
  one-sheet of paper:
  one-ship:
  one-teapot:
  one-tree:
  one-troop of:
  one-week:
  one-week:
  one-year:
  one:
  one:
  one:
  onion:
  only:
  only:
  onto:

OP    JMP

  open house:
  open the curtain:
  optimum:
  option:

OR    JMP

  or:
  or:
  or:
  orange:
  orbit:
  order:
  order:
  orderly:
  ordinal:
  organize:
  orientation:
  orifice:
  origin:
  ornament:
  orphan:

OT    JMP

  other:
  otherwise:

OU    JMP

  out:
  outraged:
  outside:

OV    JMP

  oven:
  over:
  over:
  over:
  over:
  overcome:
  overflow:
  overlap:
  oversea:
  overturn:
  overwhelm:

OW    JMP

  owe:
  own:

OX    JMP

  ox:
  oxygen:

OZ    JMP

  oz:
  oz:

PA    JMP

  pace:
  pack:
  pack:
  package:
  pad:
  paddle:
  pagado:
  page:
  pain:
  pain:
  pain:
  paint:
  painted:
  painter:
  painting:
  pair:
  pair:
  palace:
  pancreas:
  Pang:
  Pang:
  pant:
  panther:
  panthers:
  paper:
  paper:
  paper:
  paragraph:
  paragraph:
  park:
  parking:
  participation:
  parties:
  partner:
  party:
  pass:
  pass:
  passenger:
  passing:
  past:
  paste:
  paste:
  paste:
  pastor:
  path:
  path:
  patience:
  patrol:
  pay a visit:
  pay:

PE    JMP

  peace:
  peak:
  pear:
  peculiar:
尿   pee:
  peg:
  pen:
  penalty:
  pending:
  penetrate:
  penetrate:
穿   penetrate:
  penny:
  people hate most may meet:
  people:
  pepper:
  per:
  percentage:
  perform:
  performance:
  performed:
  permit:
  perservative:
  persimmon:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person-:
  person:
  personal:
  persons:
  persuade:
  pet:
  petal:

PH    JMP

  pharmacy:
  phase:
  philosophy:
  photo:
  phrase:
  physical education:

PI    JMP

  Pic:
  pick up:
  pick:
  pick:
  pick:
  pick:
  pick:
  picket:
  picture frame:
  picture:
  pictures:
  pie:
  piece:
  piercing cold:
  piercing:
  pig:
  pile:
  pill:
  pillar:
  pillow:
  pinch:
  pinching:
  pioneer:
  pipe:

PL    JMP

  pl:
  place:
  place:
  plain:
  plait:
  plan:
  plant:
  planting:
  plastic:
  platform:
  play ball:
  play:
  play:
  play:
  played:
  playing:
  plays:
  please:
  please:
  please:
  pledge:
  plenty:
  plenty:
  plot:
  plough:
  plunge:
  pluses:

PO    JMP

  Po:
  pocket rice:
  podium:
  podium:
  poem:
  poetry:
  point to:
  point:
  point:
  pointy:
  poison:
  poke:
  pole:
  pole:
  policing:
  polish:
  pond:
  pond:
  Pong:
  Poo:
  pool:
  Poon:
  poor:
  pop:
  pork (etc):
  Pork:
  position:
  positive:
  positive:
  possess:
  post:
  posted:
  postpone:
  pot:
  poultry:
  poultry:
  pound:
  pound:
  pounding:
  pounding:
  pour:
  pour:
  pour:
  pour:
  pour:
  pour:
  pour:
  pour:
  poverty:
  powder:
  power attorney:
  power:

PR    JMP

  praise:
  pray:
  pray:
  pray:
  pray:
  precious:
  precise:
  predawn:
  predict:
  preface:
  prefer:
  pregnacy:
  preliminary:
  prepare:
  present:
  press:
  press:
  press:
  pressure:
  pretend:
  pretty:
  pretty:
  previous:
  previously:
  price:
  prick:
  pride:
  priest:
  primitive:
  princess:
  print:
  print:
  prior:
  prisoner:
  privacy:
  prize:
  prize:
  problem:
  process:
  procreate:
  profession:
  profit:
  prohibition:
  prolongation:
  promise:
  promise:
  promote:
  promptly:
  proof:
  proofreading:
  propagator:
  propel:
  property:
  property:
  prophesy:
  proportion:
  propose a toast:
  pros and cons:
  prospectrous:
  prospectrous:
  prospectrous:
  prostitute:
  protect:
  protest:
  proud:
  proud:
  proud:
  proud:
  proverb:
  provide:
  province:
  provisions:
  provoke:
  prowling:

PU    JMP

  public:
  Pui:
  puissance:
  pull:
  pull:
  pulled:
  pure:
  purest:
  purify:
  purify:
  purple:
  push button:
  push down:
穿   put on:
  put:
  put:
  puzzle:

QU    JMP

  qualify:
  quantities:
  quantity:
  quarrel:
  quarter:
  queen:
  question mark:
  question:
  quit:
  quota:
  quote:
  quote:

RA    JMP

  rabbit:
  race:
  rack:
  radiation:
  rain:
  raise fund:
  raise:
  raise:
  raise:
  ran:
  ransom:
  rape:
  rapidly:
  rare earth:
  rare:
  rare:
  rare:
  rat:
  ratio:
  ration:
  ration:
  raw:
  ray:
  Ray:
  razor:

RE    JMP

  Rea:
  reach:
  read:
  reads:
  ready:
  real:
  ream of paper:
  rear:
  rebel:
  receipe:
  receive:
  receive:
  reception:
  recess:
  recite:
  recite:
  reckoning:
  recommend:
  record:
  record:
  recruit:
  red:
  reduce:
  refer to your order:
  refine:
  refine:
  refugee:
退   refund:
  refuse:
  refuse:
  regard:
  regiment:
  region:
  register:
  regret:
  regular:
  reign:
  reject:
  reject:
  related:
  remain:
  remind:
  remittance:
  reoccur:
  reorganize:
  repair:
  report card:
  research:
  reserve:
  reside:
  resign:
  resist:
  respect:
  respect:
  respect:
  response:
  restroom:
  resume:
  retail:
退   retire:
  retreat:
  retrieve:
  return:
  return:
  reveal:
  reverse:
  reverse:

RI    JMP

  rice:
  rice:
  rich:
  riddle:
  ride:
  ride:
  rides:
  riding:
  riding:
  right:
  right:
  right:
  rip off:
  rise(sun):
  rises:
  rival:
  river head:
  river:
  river:

RO    JMP

  roach:
  roach:
  roared:
  roast:
  roast:
  robbery:
  rod:
竿   rod:
  rode:
  roll of cloth:
  roll of:
  roll:
  roll:
  roll:
  rolled:
  rolls:
  room:
  rooster:
  root out:
  root out:
  root:
  rotten:
  rough:
  rough:
  rough:
  rough:
  round:
  rounds:
  row:
  row:
  rowing:
  rows:
  royal to:
  royal:

RT    JMP

  rthyme:

RU    JMP

  rubbish:
  ruber:
  rude:
  rudeness:
  ruin:
  ruler:
  run:
  rush:
  rush:
  rust:

SA    JMP

  sacrifice:
  sad:
  sad:
  sad:
  saddle:
  said:
  sail:
  saint:
  salt:
  salt:
  sampan:
  sample:
  sand:
  sang:
  sanitation dept:
  sauce:
  sauce:
  sautee:
  save:
  saving:
  saw:
  say:
  say:
  say:
  say:
  saying:
  saying:
  saying:
  saying:
  saying:
  saying:

SC    JMP

  scallion:
  scallion:
  scallop:
  scar:
  scare:
  scatter:
  scene:
  science:
  scold:
  scoope:
  scorpian:
  scramble:
  scratch:
  scratched:
  scratching:
  scream:
  screw driver:

SE    JMP

  sea:
  seabird:
  seafood etc:
  seafood etc:
  seafood etc:
  seafood etc:
  seafood etc:
  seafood etc:
  seafood etc:
  seafood etc:
  seafood etc:
  seal:
  seal:
  seaport:
  search:
  season:
  seat:
  seated:
  seats:
  sec:
  second:
  SECOND:
  second:
  seconds:
  secret:
  section:
  see:
  see:
  seek:
  seizing:
  select:
  self:
  sell:
  semi:
  semi:
  send:
  send:
  senior:
  senior:
  senior:
  senior:
  senior:
  senses:
  sent:
  separate:
  separate:
  series:
  set:
  seven:
  several:
  sew:
  sex:

SH    JMP

  shackle:
  shade:
  shadow:
  shadow:
  shaft:
  shall:
便   shall:
  shall:
  shall:
  shall:
  shall:
  shall:
  shall:
  shall:
  shallow:
  shallow:
  shame:
  Shanghai:
  Shao:
  shape:
  shape:
  shape:
  share:
  shark:
  sharp:
  shave:
  Shaw:
  Shaw:
  she:
  sheep:
  sheet:
  Shek:
  shelf:
  shell:
  Shiang:
  shield:
  Shik:
  Shing:
  Shing:
  shining:
  shining:
  ship:
  ship:
  ship:
  shirt:
  shit:
  Shiu:
  shoe:
  Shong:
  shoot:
  shooting:
  shore:
  short:
  short:
  short:
  should:
便   should:
  should:
  should:
  should:
  should:
  should:
  shoulder:
  shoulder:
  shoveled:
  shovels:
  show respect:
  show:
  shower:
  shred:
  shrimp:
  Shui:
  Shui:
  Shum:
  Shung:
  Shung:
  shut off:
  shut up:

SI    JMP

  Sichuan Province:
  side:
  sight:
  sightseeing:
  sign:
  signal:
  silk:
  silk:
  silk:
  silk:
  silly:
  silly:
  silly:
  silver:
  similar:
  sin:
  sincerely:
  sing:
  sing:
  single:
  single:
  sink:
  sinned:
  sinning:
  sister elder:
  sister younger:
  sister-in-law:
  sit:
  sit:
  situation:
  six:
  six:

SK    JMP

  skate:
  skeleton:
  skid:
  skid:
  skid:
  skill:
  skin:
  skinny:
餿   skinny:
  skirt:
  sky:

SL    JMP

  slap:
  slap:
  slaughter:
  slave:
  slave:
  slay:
  sleep:
  sleeve:
  slept:
  slice:
  slice:
  sliced:
  slightly:
  slip:
  slip:
  slope:
  slow:
  slowdown:
  slowly:
  slowly:
  slowly:
  slug:

SM    JMP

  small-hill:
  small:
  small:
  small:
  smallness:
  smearing:
  smell bad:
  smelled:
  smelling:
  smells:
  smoke:
  smoke:
  smooth:
  smooth:

SN    JMP

  snail:
  snail:
  snake:
  snatch:
  snatch:
  sneezing:
  snooze:
  snow:

SO    JMP

  so so:
  so:
  So:
  soak:
  soak:
  soap:
  sock:
  soil:
  sold:
  soldier:
  soldier:
  solely:
  solemn:
  solid:
  solid:
  solidify:
婿   son-in-law:
  son:
  song sheet:
  song:
  song:
  sop:
  sorrow:
  sorry:
  Sou:
  soul:
  sound:
  sound:
  sounded:
  sounds:
  soup:
  soup:
  sour:
  south:

SP    JMP

  spanked:
  sparrow:
  speak:
  speak:
  speaking:
  speaks:
  spear:
  spear:
  spear:
  special:
  special:
  species:
  specimen:
  spelled:
  spend:
  sphere:
  spit:
  splash:
  splash:
  split:
  split:
  spoil:
  spoke:
  spoon:
  spot:
  spouse:
  sprang:
  spray:
  spread:
  spread:
  spread:
  spread:
  spread:
  spring:
  springs:
  sprinkle:
  sprout:
  sprout:

SQ    JMP

  square:
  square:
  squeeze:
  squeeze:
  squeeze:
  squid:

ST    JMP

  stab:
  stab:
  stack:
  stage:
  stain:
  stair:
尿   stale:
  stalk:
  stalking:
  stamp:
  stamp:
  stand upright:
  stand:
  stand:
  stand:
  stand:
  standalone:
  standard/prospective:
  standing:
  staple:
  star:
殿   starch:
  stare:
  start:
  start:
  start:
  start:
  state of:
  state:
  statement:
  states:
  station:
  stay-away:
  stay-behind:
  stay:
  steady:
  steal:
  steal:
  steam, vapor:
  steam:
  steel:
  steep:
  steep:
  steer:
  stem:
  step-:
  step:
  step:
  stepped:
  stern:
  stick:
  stick:
  stick:
竿   stick:
  sticking up:
  sticking up:
  sticky:
  sticky:
  sticky:
  still:
  sting:
  sting:
  stir:
  stir:
  stock:
  stole:
  stolen:
  stomach:
  stomach:
  stomach:
  stomped:
  stoned:
  stop-at:
  stop:
  stop:
  stop:
  stopped:
  storage:
  store:
  straight:
  straight:
  strap:
  strawberry:
  stream:
  street:
  stress:
  strict:
  strike:
  string:
  stringy:
  strong:
  strong:
駿   strong:
  struck:
  struggle:
  struggle:
  studied:
  stung:
  stunning:
  stupid:
  stupid:
  stupid:
  style:

SU    JMP

  subject:
  submerge:
  subsidies:
  subtract:
  success:
  successor:
  suck:
  suck:
  suction:
  sudden:
  sudden:
  sudden:
  suddenly:
  suffer:
  suffer:
  suffer:
  sugar cane:
  sugar:
  suite:
  sulphur:
  sulphur:
  summer:
  summit:
  Sun:
  sun:
  sung:
  sunny:
  supervise:
  supervise:
  supplication:
  supply:
  support:
  support:
  support:
  surmerge:
  surname:
  surprise:
  survive:
  suspect:
  suspious:

SW    JMP

  swallow:
  swallow:
  swallow:
  swallower:
  swank:
  sweat:
  sweet:
  sweet:
  swell:
  swift:
  swine:
  swing:
  switch off:
  switch to:
  swollen:
  swollen:
  swollen:
  sword:

SZ    JMP

  szechuan:

T-    JMP

  t-shirt:

TA    JMP

  table:
  table:
  table:
  table:
  table:
  tached:
  Tai:
  tail:
  Tak:
  take away:
  take away:
  take away:
  take-off:
  take:
  take:
  take:
  take:
  take:
  takecare:
  takes:
  taking:
  talent:
  talk-into:
  talk:
  Tam:
  tank:
  taste:
  tasted:
  tastes:
  tatoo:
  tax:
  tax:

TE    JMP

  tea:
  teach:
  tear:
  tear:
  tear:
  tease:
  teen:
  teeth:
  tell:
  temple:
  temple:
  temple:
  temple:
  temple:
  temporary:
  ten thousand:
  ten thousand:
  ten:
  ten:
  tendon:
  terminate:
  terms:
  terror:
  texture:

TH    JMP

  Thai:
  thailand:
  that time:
  that:
  that:
  that:
  the back:
  the:
  then:
  then:
  thick:
  thick:
  thin:
  thin:
  think:
  think:
  thinking:
  thinly:
  third:
  thirsty:
  thirty:
  this:
  this:
  thorn:
  thou:
  thought:
  thousand:
  thrash:
  thread:
  threat:
  three:
  threw:
  through:
  through:
  through:
  through:
  throughout:
  throw away:
  throw away:
  throw away:
  throw:
  throw:
  throw:
  throw:
  throw:
  thrown:
  throws:
  thru:
  thru:

TI    JMP

  ticket:
  tide:
  tie:
  tight to:
  tight:
  tight:
  tight:
  tight:
  til:
  til:
  tile:
  time:
  time:
  time:
  time:
  times:
  times:
  times:
  timid:
  timor:
  timor:
  tin:
  tiny:
  tiny:
  tiny:
  tip:
  titanic:

TO    JMP

  to:
  TO:
  To:
  TO:
  TO:
  TO:
  TO:
  TO:
  TO:
  TO:
  To:
  Tom:
  tomato:
  tome:
  ton:
  tone:
  tongue:
  tons of:
  tons of:
  tons:
  too-much:
  too:
  too:
  took:
  tool:
  top:
  torrential rain:
  touch down:
  touch:
  touch:
  touch:
  touch:
  tough:
  tough:
  tow:
  toward:
  toward:
  towards:
  tower:
  town:
  town:
  Toy:

TR    JMP

  traction:
  training:
  transmit:
  trap:
  tread:
  tree:
  trembling:
  trial:
  tribe:
  tribe:
  tribe:
  trick:
  trillion:
  trip:
  triumphant:
  troop:
  troop:
  trophy:
  trophy:
  true:
  truly:
  trumpet:
  trust:

TS    JMP

  Tsong:

TU    JMP

  tub:
  tumor:
  tune:
  turn-off:
  turn-on:
  turn:
  turn:
  turn:
  turned:
  turns:
  turtle:

TW    JMP

廿   twenty:
  twice:
  twice:
  twice:
  twin:
  twist:
  twist:
  twisted:
  twists:
  two:
  two:
  two:
  two:

TY    JMP

  tying:
  type:
  type:

TZ    JMP

  Tze:

UG    JMP

  ugly:

UM    JMP

  umbra:
  umbrella:

UN    JMP

  uncivilized:
  under:
  under:
  understand:
  unique:
  unique:
  unit:
  united:
  united:
  unload:
  unload:
  unwilling:

UP    JMP

  up-position:
  upmost:

UR    JMP

  uranium:
  urgent:

US    JMP

  useless:
  usual, ordinary:
  usual:

VA    JMP

  vague:
  vague:
  vanish:
  various countries:
  vase:
  vase:
  vase:
  vatican:

VE    JMP

  vegetables:
  vegetarian etc:
  vegetarian:
  vegetarian:
  vehicle:
  vehicle:
  vein:
  verdict:
  verity:
  verse:
  verse:
  vertical:
  very:
  vessel:

VI    JMP

  vice:
  view:
  view:
  viewed:
  viewing:
  views:
  village:
  village:
  village:
  village:
  vine:
  vinegar:
  violate:
  violence:
  violent:
  violet:
  virginity:
  virtue:
  visitor:

VO    JMP

  vocable:
  volume:
  vomit:

VU    JMP

  vulnerable:

WA    JMP

  Wai:
  wait:
  wait:
  wait:
  wake:
  walk across:
  walk:
  walk:
  walk:
  wall:
  wallet:
  Wan:
  Wang:
  wanted:
  wanted:
  wanted:
  war:
  warm:
  was:
  wash room:
  wash:
  waste:
  waste:
  watch:
  watch:
  watch:
  watch:
  watched:
  watches:
  watching:
  water:
  watering:
  watering:
  wave:
  wax:
  wax:

WE    JMP

  we:
  weak:
  weak:
  wealthy:
  wear:
  wear:
  wear:
  web:
  week:
  weldering:
  well:
  well:
  Wen:
  went:
  were:
西   west:

WH    JMP

  whale:
  what:
  wheel:
  when:
  where:
  where:
  which:
  which:
  while:
  whip:
  white:
  who:
  whole body:
  whole:
  whole:
  whole:
  whole:
  wholesale:
  why is:
  why is:

WI    JMP

  wicker:
  wide:
  widow:
  wife:
  wild animal:
  wild:
  wild:
  wild:
  will next:
使   will:
  will:
便   will:
  will:
  will:
  will:
  will:
  will:
  will:
  will:
  willing:
  willing:
  win:
  Win:
  win:
  wind:
  winding:
  winding:
  winding:
  window:
  wine:
  wing:
  wing:
  wing:
  winter:
  wipe out:
  wipe:
  wire:
  wished:
  wishing:
  witch:
  with:
  with:
  with:
  with:
  with:
  with:
  with:
  with:
  without:
  without:
  without:
  without:

WO    JMP

  wok:
  wok:
  wolf:
  wolf:
  wolves:
  womb:
  Wong:
  Woo:
  wood stick:
  wood:
  wood:
  woods:
  wool:
  word:
  words:
  work, to serve:
  work-hard:
  worm:
  worm:
穿   worn:
  worry:
  worry:
  worry:
  worry:
  worry:
  worry:
  worth:
  wound:
  wow:

WR    JMP

  wrap:
  wrap:
  wreak:
  wrest:
  wrestle:
  wrestle:
  write:
  write:
  wrong:
  wrote:

WU    JMP

  Wu:

XE    JMP

  xerox:

YA    JMP

  Yan:
  Yang:
  Yang:
  Yao:
  yard:
  yard:
  yard:
  yard:

YE    JMP

  year:
  year:
  year:
  Yeh:
  yell:
  yell:
  yellow:
  yen:
  yes:
  yes:
  yes:
  yes:

YI    JMP

  Yip:

YO    JMP

  you:
  you:
  young:
  young:
  young:
  young:
  younger brother:
  younger sister:
  your:
  your:

YU    JMP

  Yu:
  yuan:
  Yuen:
  Yuen:
  Yuen:
  Yuen:
  Yun:

ZE    JMP

  zebra:
  zero:
  zero:
* * *

&# ;
&# ;
&# ;

h-jyu
㐵

h-taai
㑀

h-jik
㑊

h-wong
㑌

h-maau
㑤

h-zau
㑳

h-zeon
㑺

h-tong
㑽

h-jiu
㑾

h-taat
㒓

h-_au
㒖

h-fung
㒥

h-jip
㒯

h-mun
㒼

h-mong
㓁

h-bing
㓈

h-pai
㓟

h-kit
㓤

h-maak
㓦

h-gong
㓻

h-caam
㔆

h-cim
㔾

h-cyu
㕑

h-cin
㕓

h-zeon
㕙

h-kok
㕡

h-_aau
㕭

h-hok
㕰

h-muk
㕲

h-waak
㕷

h-lap
㕸

h-zau
㖄

h-jam
㖗

h-seon
㖘

h-_e
㖡

h-leon
㖥

h-tim
㖭

h-je
㖿

h-_ok
㗁

h-wu
㗅

h-haa
㗇

h-leoi
㗊

h-gaa
㗎

h-_oi
㗒

h-daam
㗖

h-siu
㗛

h-gou
㗝

h-zep
㗱

h-waak
㗲

h-dap
㗳

h-go
㗻

h-hoe
㗾

h-zit
㘉

h-lyun
㘘

h-haam
㘚

h-syun
㘣

h-_o
㘥

h-_aau
㘭

h-bou
㘵

h-ci
㘹

h-jyu
㘾

h-cuk
㙇

h-haa
㙈

h-tin
㙉

h-wai
㙎

h-long
㙟

h-zung
㙡

h-kwai
㙺

h-kiu
㚁

h-kwang
㚚

h-jyu
㚥

h-hou
㚪

h-gwan
㚬

h-pui
㚰

h-jau
㚱

h-dung
㚵

h-maau
㚹

h-nau
㚼

h-paang
㛁

h-git
㛃

h-ji
㛄

h-nei
㛅

h-zong
㛇

h-haau
㛈

h-hei
㛓

h-fung
㛔

h-so
㛖

h-bui
㛝

h-wan
㛡

h-sau
㛢

h-taap
㛥

h-lam
㛦

h-cing
㛵

h-caa
㜁

h-lyun
㜃

h-muk
㜈

h-zin
㜊

h-tong
㜍

h-_ou
㜜

h-leoi
㜢

h-jin
㜣

h-maai
㜥

h-daam
㜬

h-dong
㜭

h-joek
㜰

h-jing
㜲

h-waai
㜳

h-zaan
㜺

h-hou
㝀

h-min
㝃

h-jyu
㝢

h-kiu
㝯

h-kau
㞗

h-liu
㞠

h-ho
㞹

h-nei
㞾

h-lung
㟖

h-jyun
㟲

h-gou
㟸

h-cim
㟻

h-waa
㠏

h-hou
㠙

h-leoi
㠠

h-zin
㠭

h-faan
㠶

h-fu
㠸

h-lung
㡣

h-ling
㡵

h-gwing
㢠

h-juk
㣃

h-saam
㣌

h-jung
㣑

h-ding
㣔

h-sam
㣺

h-cam
㤈

h-fu
㤔

h-hau
㤧

h-hip
㤲
㤿
h-jim
㤿

h-gei
㥍

h-seoi
㥠

h-wai
㥣

h-man
㥸

h-fung
㦀

h-ji
㦉

h-waa
㦊

h-lai
㦒

h-jyu
㦙

h-jyu
㦛

h-lok
㦡

h-ji
㦤

h-gik
㦸

h-laap
㧜

h-kwaai
㧟

h-jan
㧢

h-sin
㧥

h-_ung
㧬

h-paang
㧸

h-duk
㧻

h-fat
㧾

h-zi
㨁

h-deoi
㨃

h-lam
㨆

h-zit
㨗

h-sang
㨘

h-zit
㨩

h-fong
㨪

h-kin
㨴

h-sok
㩋

h-gam
㩒

h-kwai
㩗

h-laam
㩜

h-caak
㩞

h-kwai
㩦

h-bok
㩧

h-tau
㪗

h-jeoi
㪫

h-so
㪽

h-tou
㫞

h-bun
㫠

h-long
㫰

h-pui
㫲

h-fei
㫵

h-gwan
㫻

h-hin
㬎

h-wai
㬙

h-hei
㬢

h-jin
㬫

h-zaang
㬹

h-niu
㭂

h-gong
㭎

h-gap
㭘

h-sin
㭠

h-haap
㭱

h-gik
㭲

h-tong
㭻

h-taap
㭼

h-haam
㮀

h-jyun
㮕

h-git
㮖

h-_ok
㮙

h-gwun
㮡

h-sin
㮼

h-long
㮾

h-daai
㯂

h-zi
㯄

h-haan
㯗

h-lou
㯝

h-lim
㯬

h-gam
㯲

h-king
㯳

h-jung
㯴

h-lung
㰍

h-saam
㰑

h-hei
㰕

h-ji
㰘

h-se
㱔

h-coek
㲋

h-jau
㳋

h-bou
㳍

h-jat
㳑

h-ji
㳖

h-jau
㳜

h-zaam
㳫

h-san
㳯

h-jik
㴒

h-saai
㴓

h-lai
㴝

h-si
㴲

h-syu
㴻

h-gou
㵆

h-ceon
㵌

h-gaan
㵎

h-ho
㵑

h-mei
㵟

h-leoi
㵢

h-jai
㵩

h-jin
㵪

h-fung
㵯

h-zau
㵵

h-leoi
㵽

h-hok
㶅

h-jing
㶈

h-can
㶊

h-jan
㶏

h-lim
㶑

h-gon
㶥

h-jau
㶭

h-ci
㶴
㶿
h-but
㶿

h-fau
㷆

h-fui
㷇

h-wai
㷉

h-zau
㷌

h-leon
㷍

h-zung
㷓

h-bou
㷛

h-jyun
㷧

h-fung
㷨

h-hing
㷫

h-_on
㷳

h-lik
㷴

h-zeon
㷷

h-jin
㷼

h-sin
㷽

h-kaau
㸆

h-bui
㹀

h-he
㹃

h-mou
㹈

h-waan
㹕

h-gang
㹴

h-si
㺨

h-gau
㺩

h-pok
㺪

h-zi
㺭

h-jing
㺱

h-ping
㺸
㺿
h-ji
㺿

h-ping
㻂

h-cyun
㻇

h-mun
㻊

h-tou
㻌

h-ceon
㻐

h-gwai
㻑

h-doi
㻖

h-pui
㻗

h-pang
㻚

h-ji
㻛

h-ban
㻞

h-sit
㻡

h-si
㻢

h-do
㻧

h-gim
㻩

h-bit
㻫

h-tou
㻬

h-wai
㻰

h-lei
㻳

h-maan
㻴

h-lik
㻺

h-taam
㻼
㻿
h-suk
㻿

h-daat
㼀

h-gei
㼄

h-jing
㼆

h-king
㼇

h-bok
㼎

h-san
㽓

h-gong
㽘

h-zeon
㽙

h-wik
㽣

h-jan
㽼

h-jyun
㾓

h-baan
㿀

h-jung
㿈

h-teoi
㿗

h-bit
㿜

h-hok
㿥

h-caak
㿭

h-taat
㿹

h-pok
㿺

h-mung
䀄

h-kiu
䀉

h-bei
䀝

h-zip
䀹

h-maang
䁅

h-zung
䁓

h-hoi
䁗

h-syun
䁢

h-nik
䁥

h-zaam
䁪

h-hap
䁯

h-kau
䁱

h-cik
䂨

h-jin
䂴

h-zaang
䂻

h-daap
䂿

h-gaai
䃈

h-hang
䃘

h-saan
䃟

h-cim
䃸

h-mo
䃺

h-lau
䄂

h-joeng
䄃

h-jan
䄄

h-_o
䄉

h-kei
䄎

h-fong
䄱

h-jeoi
䄲

h-sek
䄷

h-jim
䅧

h-_aai
䅬

h-cong
䅮

h-maan
䅼

h-waa
䅿

h-gou
䆁

h-gwok
䆐

h-kwaang
䆲

h-hat
䇄

h-gwong
䇊

h-deoi
䇏

h-zi
䇛

h-lou
䇭

h-jung
䇯

h-kwan
䇹

h-gwaa
䈑

h-zing
䈣

h-syu
䉀

h-mei
䉠

h-leoi
䉪

h-soeng
䉶

h-hung
䉺

h-bei
䊌

h-jing
䊔

h-zoeng
䊢

h-kau
䊵

h-cin
䊹

h-ci
䊼

h-nau
䋴

h-nam
䋻

h-ting
䋼

h-jau
䌊

h-laam
䌫

h-siu
䍮

h-kiu
䎗

h-wai
䎚

h-zai
䎺

h-zoi
䏁

h-dam
䏙

h-bit
䏟

h-zyu
䏭

h-jeon
䏰

h-dit
䏲

h-duk
䐁

h-luk
䐂

h-jau
䐓

h-_ong
䐥

h-_ung
䐥

h-zai
䐭

h-faan
䑺

h-zang
䒏

h-daan
䒟

h-fung
䒠

h-_ong
䒢

h-hong
䒰

h-gwaa
䒷

h-mong
䒽

h-gat
䓀

h-jap
䓃

h-kan
䓅

h-cuk
䓎

h-maang
䓝

h-leoi
䓞

h-zau
䓟

h-zi
䓡

h-fat
䓤

h-zi
䓩

h-ji
䓪

h-kei
䓫

h-coek
䓬

h-jyun
䓴

h-zou
䔃

h-jiu
䔄

h-lik
䔉

h-so
䔋

h-ling
䔖

h-king
䔛

h-zaai
䔝

h-lei
䔧

h-si
䔮

h-jin
䔳

h-tai
䔶

h-deon
䔻

h-_oi
䔽

h-zyun
䔿

h-jam
䕃

h-seoi
䕑

h-gaa
䕒

h-maan
䕕

h-ling
䕘

h-ceoi
䕜

h-leoi
䕡

h-zaa
䕢

h-zaak
䕪

h-cim
䕭

h-mei
䕷

h-gaai
䕸

h-ling
䖅

h-wat
䖦

h-zit
䖳

h-bok
䗚

h-cik
䗩

h-ze
䗪

h-mak
䘃

h-hyun
䘆

h-seot
䘏

h-hong
䘕

h-fai
䘗

h-gwan
䙛

h-lim
䙺

h-cam
䚀

h-soi
䚡

h-jing
䚮

h-jiu
䚻

h-nai
䛏

h-ci
䛐

h-sau
䛵

h-jyun
䛷

h-sip
䜓

h-ging
䜘

h-_an
䜣

h-gong
䜶

h-soeng
䝄

h-teon
䝎

h-lau
䝏

h-zing
䝼

h-gat
䞘

h-haak
䞦

h-caa
䟕

h-tiu
䟭

h-_an
䟴

h-tong
䠀

h-pe
䠋

h-tiu
䠷

h-jyun
䡝

h-zyun
䡱

h-gwing
䢛

h-jin
䢭

h-leoi
䢮

h-wan
䢵

h-gung
䢼

h-san
䣅

h-jing
䣐

h-lai
䣓

h-tou
䣝

h-jau
䣭

h-si
䣳

h-gyun
䣺

h-kwai
䤆

h-_ong
䤑

h-wan
䤞

h-gwai
䤥

h-do
䤪

h-sik
䤭

h-jing
䤯

h-jing
䤰

h-fei
䤵

h-sin
䤼

h-tou
䤾

h-kam
䥅

h-faan
䥑

h-gei
䥓

h-lim
䥥

h-hin
䥪

h-_au
䥲

h-sei
䦉

h-wun
䦡

h-jik
䦧

h-dai
䧑

h-haam
䧟

h-wai
䧥

h-_ai
䧧

h-ci
䨏

h-jyu
䨒

h-cing
䨝

h-dik
䨤

h-daam
䨵

h-pok
䪖

h-faan
䪤

h-zam
䪴

h-man
䪸

h-ji
䫑

h-mang
䫤
䫿
h-ciu
䫿

h-jeoi
䬐

h-jiu
䬙

h-fei
䬠

h-joeng
䬬

h-se
䬷

h-but
䭯

h-bung
䭰

h-ji
䭲

h-fan
䭻

h-to
䭾

h-hei
䮎

h-gwing
䮐

h-zoek
䮓

h-coeng
䮖

h-_on
䮗

h-wan
䮝

h-biu
䮽

h-pung
䮾

h-nip
䯀

h-soi
䰄

h-kei
䰇

h-kwai
䰎

h-_aat
䰲

h-jyu
䰻

h-bat
䰾

h-joeng
䱀

h-sin
䱇

h-caan
䱗

h-kwik
䱛

h-gang
䱭

h-jyu
䱷

h-waat
䱻

h-cong
䱽

h-wai
䲁

h-kwai
䲅

h-zau
䲤

h-jyun
䲮

h-wan
䲰

h-hong
䲳

h-niu
䲷

h-gung
䳍

h-_aan
䳡

h-kei
䳢

h-zik
䳭

h-ling
䴇

h-_ou
䴈

h-waan
䴉

h-bou
䴐

h-tip
䴴

h-keoi
䵶

h-waa
䵷

h-lau
䶉

h-tai
䶑

h-guk
䶜
... ..
019968 .

JMP

t-e
一
....... ..
019968 .

JMP

m-ye
一
....... ..
019968 .

JMP

h-jat
一

t-ding
丁

m-ding
丁

h-zang
丁

m-
丂

t-chi
七

m-qi
七

h-cat
七

m-
丄

h-soeng
丄

m-
丅

m-
丆

m-wan
万

h-mak
万

t-jang
丈

m-zhang
丈

h-zoeng
丈

t-san
三

m-sun
三

h-saam
三

t-shang
上

m-shang
上

h-soeng
上

t-shiah
下

m-xia
下

h-haa
下
丌*
m-
丌

t-buh
不

m-bu
不

h-pei
不

m-yu
与

h-jyu
与

m-
丏

t-gay
丐
丐*
m-
丐

h-koi
丐

t-choou
丑

m-chou
丑

h-cau
丑

m-
丒

m-zhuan
专

h-zyun
专

t-chiee
且

m-qie
且

h-zeoi
且

t-pi
丕
丕*
m-
丕

h-pei
丕

t-shyh
世

m-shi
世

h-sai
世

m-
丗

t-chiou
丘

m-qiu
丘

h-jau
丘

t-biing
丙

m-bing
丙

h-bing
丙

m-ye
业

h-jip
业

m-cong
丛

h-cung
丛

m-dong
东

h-dung
东

m-si
丝

h-si
丝

t-gherng
丞
丞*
m-
丞

h-sing
丞

t-dion
丟

m-
丟

h-diu
丟

m-
丠

m-
両

h-loeng
両

m-diu
丢

h-diu
丢

m-
丣

m-liang
两

h-loeng
两

m-yan
严

h-jim
严

t-bing
並

m-
並

h-bing
並

m-sang
丧

h-song
丧
丨*
m-
丨

h-gwan
丨

m-
丩

m-ge
个

h-go
个

t-ia
丫

m-ya
丫

h-_aa
丫
丬*
m-
丬

h-baan
丬

t-jong
中

m-zhong
中

h-zung
中

m-
丮

m-
丯

h-gaai
丯

t-feng
丰

m-feng
丰

h-fung
丰

m-
丱

h-kwong
丱

t-chuann
串

m-chuan
串

h-gwaan
串

m-
丳

m-lin
临

h-lam
临

m-
丵
丶*
m-
丶

h-zyu
丶

m-
丷

h-baat
丷

t-wan
丸

m-wan
丸

h-jyun
丸

t-dan
丹

m-dan
丹

h-daan
丹

m-wei
为

h-wai
为

t-juu
主

m-zhu
主

h-zyu
主

m-
丼

h-zeng
丼

m-li
丽

h-lei
丽

m-ju
举

h-geoi
举
丿*
m-
丿
丿
h-pit
丿

m-
乀

m-
乁

m-
乂

h-_aai
乂

t-nae
乃

m-nai
乃

h-_oi
乃

m-
乄

t-jeou
久

m-jiu
久

h-gau
久

m-
乆
乇*
m-
乇

t-iau
么

m-me
么

h-mo
么

m-yi
义

h-ji
义

m-
乊

t-jy
之

m-zhi
之

h-zi
之

m-wu
乌

h-wu
乌

t-jal
乍

m-zha
乍

h-zok
乍

t-hwu
乎

m-hu
乎

h-wu
乎

t-far
乏

m-fa
乏

h-fat
乏

m-le
乐

h-_aau
乐

h-_ok
乐

m-
乑

t-ping
乒

m-ping
乒

h-ping
乒

t-pang
乓

m-pang
乓

h-pong
乓

m-qiao
乔

h-kiu
乔

m-
乕

h-fu
乕

t-gual
乖

m-guai
乖

h-gwaai
乖

m-
乗

h-sing
乗

t-cherng
乘

m-cheng
乘

h-sing
乘

t-yii
乙

m-yi
乙

h-jyut
乙

m-
乚

h-jyut
乚

m-
乛
乜*
m-
乜

h-ne
乜

t-jeou
九

m-jiu
九

h-gau
九

t-chii
乞

m-qi
乞

h-hei
乞

t-yee
也

m-ye
也

h-jaa
也

m-xi
习

h-zaap
习

m-xian
乡

h-hoeng
乡

m-
乢

m-
乣

m-
乤

m-
乥

m-shu
书

h-syu
书

m-
乧

m-
乨

t-ji
乩
乩*
m-
乩

h-gei
乩

m-
乪

h-kek
乪

m-
乫

h-gaa
乫

m-
乬

m-
乭

h-sek
乭

m-
乮

m-
乯

m-mai
买

h-maai
买

m-luan
乱

h-lyun
乱

m-
乲

t-ruu
乳

m-ru
乳

h-jyu
乳

m-
乴

m-
乵

m-
乶

h-fu
乶

m-
乷

h-saa
乷

m-
乸

h-naa
乸

m-
乹

m-
乺

m-
乻

m-
乼

m-
乽

t-gyan
乾

m-qian
乾

h-kin
乾
乿
m-
乿

m-
亀

h-gwai
亀

m-
亁

h-gon
亁

t-luanu
亂

m-
亂

h-lyun
亂

m-
亃

m-
亄

m-
亅

h-kyut
亅

t-leau
了

m-liao
了

h-liu
了

m-
亇

h-ding
亇

t-yeu
予

m-yu
予

h-jyu
予

m-zhe
争

h-zang
争

m-
亊

t-shyh
事

m-shi
事

h-si
事

t-ell
二

m-er
二

h-ji
二
亍*
m-
亍

t-yu
于

m-yu
于

h-jyu
于

m-Kui
亏

m-kui
亏

h-kwai
亏

m-
亐

h-jyu
亐

t-yun
云

m-yun
云

h-wan
云

t-huh
互

m-hu
互

h-wu
互
亓*
m-
亓

h-kei
亓

t-wun
五

m-wu
五

h-_m
五

h-_ng
五

t-jiing
井

m-jing
井

h-zing
井

m-
亖

m-
亗
亘*
m-
亘

h-gang
亘

t-geng
亙

m-
亙

h-gang
亙

m-ya
亚

h-_aa
亚

t-shie
些

m-xie
些

h-so
些

m-
亜

h-_aa
亜

m-
亝

t-yah
亞

m-
亞

h-_aa
亞

t-jyi
亟
亟*
m-
亟

h-kei
亟
亠*
m-
亠

h-tau
亠

t-wang
亡

m-wang
亡

h-mou
亡

t-kang
亢

m-kang
亢

h-kong
亢

m-
亣

h-daai
亣

t-jian
交

m-jiao
交

h-gaau
交

t-hay
亥

m-ha
亥

h-hoi
亥

t-yih
亦

m-yi
亦

h-jik
亦

m-chan
产

h-caan
产

t-heng
亨

m-heng
亨

h-paang
亨

m-mu
亩

h-mau
亩

m-
亪

t-sheany
享

m-xian
享

h-hoeng
享

t-jing
京

m-jing
京

h-ging
京

t-yyng
亭

m-ting
亭

h-ting
亭

t-liang
亮

m-liang
亮

h-loeng
亮

m-
亯

m-
亰

m-
亱

m-qin
亲

h-can
亲

t-hau
亳
亳*
m-
亳

h-bok
亳

m-
亴
亵*
m-
亵

h-sit
亵

m-
亶

h-taan
亶

m-
亷

h-lim
亷

m-
亸

m-
亹
....... ..
020154 .

JMP

t-ren
人
....... ..
020154 .

JMP

m-ren
人
....... ..
020154 .

JMP

h-jan
人
亻*
m-
亻

h-jan
亻

m-
亼

h-zap
亼

m-
亽

m-
亾
亿
m-yi
亿
亿
h-jik
亿

t-shyr
什

m-shi
什

h-zaap
什

t-ren
仁

m-ren
仁

h-jan
仁
仂*
m-
仂

t-ding
仃
仃*
m-
仃

h-ding
仃

t-tzeh
仄
仄*
m-
仄

h-zak
仄

m-jin
仅

h-gan
仅

t-fuh
仆

m-pu
仆

h-puk
仆

t-chyou
仇

m-chou
仇

h-sau
仇

m-
仈
仉*
m-
仉

t-jin
今

m-jin
今

h-gam
今

t-jieh
介

m-jie
介

h-gaai
介

m-
仌

t-reng
仍

m-reng
仍

h-jing
仍

m-cong
从

h-zung
从

m-
仏

h-fat
仏

m-
仐

m-lun
仑

h-leon
仑

m-
仒

m-cao
仓

h-cong
仓

t-tzyy
仔

m-zi
仔

h-zi
仔

t-shyh
仕

m-shi
仕

h-si
仕
.... ..
020182 .

JMP

t-ta
他
....... ..
020182 .

JMP

m-T
他
....... ..
020182 .

JMP

m-ta
他
....... ..
020182 .

JMP

h-taa
他

t-jann
仗

m-zhang
仗

h-zoeng
仗

t-fuh
付

m-fu
付

h-fu
付

t-shian
仙

m-xian
仙

h-sin
仙

m-
仚

m-
仛

m-
仜
仝*
m-
仝

h-tung
仝

t-ren
仞
仞*
m-
仞

h-jan
仞

t-chian
仟

m-qian
仟

h-cin
仟

m-
仠
仡*
m-
仡

h-_at
仡

m-
仢

t-day
代

m-dai
代

h-doi
代

t-ling
令

m-ling
令

h-ling
令

t-yii
以

m-yi
以

h-ji
以

m-
仦

m-
仧
仨*
m-
仨

h-saam
仨

m-
仩

m-yi
仪

h-ji
仪
仫*
m-
仫

h-muk
仫

m-men
们

h-mun
们

m-
仭

m-
仮

h-faan
仮

m-
仯

t-yeang
仰

m-yang
仰

h-_ong
仰

m-
仱

t-jong
仲

m-zhong
仲

h-zung
仲

t-pii
仳
仳*
m-
仳

h-pei
仳

m-
仴
仵*
m-
仵

h-_m
仵

h-_ng
仵

t-jiann
件

m-jian
件

h-gin
件

m-jia
价

h-gaai
价

m-
仸

h-jiu
仸

m-
仹

m-
仺

t-ren
任

m-ren
任

h-jam
任

m-
仼

t-fenn
份

m-fen
份

h-fan
份

m-
仾
仿
t-faang
仿
仿
m-fung
仿
仿
h-fong
仿

m-
伀

t-chih
企

m-qi
企

h-kei
企

m-
伂

m-
伃

h-jyu
伃

m-
伄

m-
伅

m-
伆

m-
伇

m-
伈

t-kang
伉
伉*
m-
伉

h-kong
伉

t-i
伊

m-yi
伊

h-ji
伊

t-jyi
伋

m-
伋

h-kap
伋

m-
伌

t-wuu
伍

m-wu
伍

h-_m
伍

h-_ng
伍

m-ji
伎

h-kei
伎

t-fwu
伏

m-fu
伏

h-fuk
伏

t-far
伐

m-fa
伐

h-fat
伐

t-shiou
休

m-xiu
休

h-jau
休

m-
伒

m-
伓

m-
伔

t-fu
伕

m-
伕

h-fu
伕

m-
伖

m-zhong
众

h-zung
众

m-you
优

h-jau
优

t-huoo
伙

m-huo
伙

h-fo
伙

m-hui
会

h-wui
会
伛*
m-
伛

m-
伜

h-ceoi
伜

m-
伝

h-cyun
伝

m-sun
伞

h-saan
伞

m-wei
伟

h-wai
伟

m-chuan
传

h-zyun
传

m-
伡
伢*
m-
伢

h-_aa
伢

m-
伣

m-shang
伤

h-soeng
伤
伥*
m-
伥

h-coeng
伥

m-lun
伦

h-leon
伦
伧*
m-
伧

m-
伨

h-seon
伨

m-
伩

h-seon
伩

m-wei
伪

h-_ai
伪
伫*
m-
伫

h-cyu
伫

m-
伬

m-
伭

m-
伮

t-bor
伯

m-bo
伯

h-mak
伯

t-guu
估

m-gu
估

h-gwu
估

m-
伱
伲*
m-
伲

h-nei
伲

m-
伳

t-bann
伴

m-ban
伴

h-pun
伴

m-
伵

t-ling
伶

m-ling
伶

h-ling
伶

m-
伷

h-zau
伷

t-shen
伸

m-shen
伸

h-san
伸

m-
伹

h-ceoi
伹

t-tsyr
伺

m-si
伺

h-zi
伺

m-
伻

t-syh
似

m-si
似

h-ci
似

t-jia
伽
伽*
m-
伽

h-ke
伽

m-
伾
伿
m-
伿

m-
佀

m-
佁

m-
佂

h-zing
佂

t-tyan
佃

m-dian
佃

h-tin
佃

m-
佄

m-
佅

h-mui
佅

t-dann
但

m-dan
但

h-daan
但

t-juh
佇

m-
佇

h-ning
佇

t-buh
佈

m-
佈

h-bou
佈

m-
佉

m-
佊

m-
佋

h-siu
佋

m-
佌

t-wey
位

m-wei
位

h-wai
位

t-di
低

m-di
低

h-dai
低

t-jub
住

m-zhu
住

h-zyu
住

t-tzuon
佐

m-zuo
佐

h-zo
佐

t-yow
佑

m-you
佑

h-jau
佑

m-
佒

m-ti
体

h-tai
体

t-jann
佔

m-
佔

h-zim
佔

t-hor
何

m-he
何

h-ho
何

m-
佖

h-bit
佖

t-two
佗
佗*
m-
佗

h-to
佗
佘*
m-
佘

h-se
佘

t-yu
余

m-yu
余

h-jyu
余

t-yih
佚
佚*
m-
佚

h-jat
佚

t-fwu
佛

m-fo
佛

h-fat
佛

t-tzuoh
作

m-zuo
作

h-zok
作

t-shiunn
佝
佝*
m-
佝

h-keoi
佝

t-ning
佞
佞*
m-
佞

h-ning
佞
佟*
m-
佟

h-tung
佟
....... ..
020320 .

JMP

t-lao
你
....... ..
020320 .

JMP

t-nii
你
....... ..
020320 .

JMP

m-ni
你
....... ..
020320 .

JMP

h-nei
你

m-
佡

m-
佢

h-keoi
佢

t-yong
佣

m-yong
佣

h-jung
佣
佤*
m-
佤

h-_aa
佤
佥*
m-
佥

m-
佦
佧*
m-
佧

m-
佨

t-pey
佩

m-pei
佩

h-pui
佩

m-
佪

m-
佫

t-lao
佬

m-lao
佬

h-lou
佬

m-
佭

m-
佮

t-yang
佯

m-yang
佯

h-joeng
佯

t-bah
佰

m-bai
佰

h-mak
佰

m-
佱

m-
佲

h-ming
佲

t-jia
佳

m-jia
佳

h-gaai
佳
佴*
m-
佴

t-biing
併

m-
併

h-ping
併
佶*
m-
佶

h-git
佶

m-
佷

m-
佸

m-
佹

t-chuan
佺

m-
佺

h-cyun
佺

t-tiau
佻
佻*
m-
佻

h-tiu
佻
佼*
m-
佼

h-gaau
佼

m-
佽

t-yih
佾
佾*
m-
佾

h-jat
佾
使
t-shyy
使
使
m-shi
使
使
h-si
使

m-
侀

m-
侁

h-san
侁

m-
侂

t-kaan
侃
侃*
m-
侃

h-hon
侃

m-zhi
侄

h-zat
侄

m-
侅

t-lai
來

m-
來

h-loi
來

m-
侇

t-chyy
侈

m-chi
侈

h-ci
侈
侉*
m-
侉

m-
侊

h-gwong
侊

t-lih
例

m-li
例

h-lai
例

m-
侌

t-shyh
侍

m-shi
侍

h-si
侍

m-
侎

t-ju
侏
侏*
m-
侏

h-zyu
侏

m-
侐

t-yow
侑
侑*
m-
侑

h-jau
侑

m-
侒

m-
侓
侔*
m-
侔

m-
侕

t-luen
侖

m-
侖

h-leon
侖

m-dong
侗

h-tung
侗

m-
侘

h-caa
侘

m-
侙

m-
侚

t-gong
供

m-gong
供

h-gung
供

m-
侜

t-e
依

m-yi
依

h-ji
依

m-
侞

m-
侟

m-xia
侠

h-hap
侠

m-
価

h-ci
価

m-
侢

h-daai
侢

m-lu..
侣

h-leoi
侣

m-
侤

m-jiao
侥

h-jiu
侥

m-zhe
侦

h-zing
侦

m-ce
侧

h-zak
侧

m-qiao
侨

h-kiu
侨

m-kuai
侩

h-kwui
侩
侪*
m-
侪

h-caai
侪

m-
侫

h-ning
侫
侬*
m-
侬

h-nung
侬

m-
侭

h-zeon
侭

t-wuu
侮

m-wu
侮

h-mou
侮

t-hour
侯

m-hou
侯

h-hau
侯

m-
侰

h-kwan
侰

m-
侱

m-
侲

m-
侳

m-
侴

h-cau
侴

t-chin
侵

m-qin
侵

h-cam
侵

t-leu
侶

m-
侶

h-leoi
侶

t-jyu
侷

m-
侷

h-guk
侷

m-
侸

m-
侹

m-
侺

m-
侻

m-
侼

m-
侽

h-naam
侽

m-
侾
便
t-biann
便
便
m-bian
便
便
h-pin
便

m-
俀

m-
俁

t-shih
係

m-
係

h-hai
係

t-tsuh
促

m-cu
促

h-cuk
促

t-er
俄

m-e
俄

h-_o
俄
俅*
m-
俅

m-
俆

m-
俇

m-
俈

h-guk
俈

m-
俉

h-_m
俉

h-_ng
俉

t-jiunn
俊

m-jun
俊

h-zeon
俊

m-
俋

h-jap
俋

m-
俌

h-fu
俌

m-
俍

t-tzuu
俎
俎*
m-
俎

h-zo
俎

t-chiaw
俏

m-qiao
俏

h-ciu
俏

t-lih
俐

m-li
俐

h-lei
俐

t-yeong
俑
俑*
m-
俑

h-jung
俑

m-
俒

m-
俓

h-ging
俓

m-
俔

h-jin
俔

m-
俕

m-
俖

t-swu
俗

m-su
俗

h-zuk
俗

t-fu
俘

m-fu
俘

h-fu
俘

m-
俙

h-hei
俙

t-lii
俚
俚*
m-
俚

h-lei
俚

m-
俛
俜*
m-
俜

t-bao
保

m-bao
保

h-bou
保

t-yu
俞

m-yu
俞

h-syu
俞

t-syh
俟
俟*
m-
俟

h-zi
俟

t-shye
俠

m-
俠

h-hap
俠

t-shinn
信

m-xin
信

h-seon
信

m-
俢
俣*
m-
俣

h-jyu
俣

m-
俤

h-dai
俤

m-
俥

h-ce
俥
俦*
m-
俦

h-cau
俦

m-
俧
俨*
m-
俨

h-jim
俨

m-lia
俩

h-loeng
俩
俪*
m-
俪

h-lai
俪

m-
俫

m-
俬

h-si
俬

m-jian
俭

h-gim
俭

t-shiou
修

m-xiu
修

h-sau
修

t-fuu
俯

m-fu
俯

h-fu
俯

m-
俰

h-wo
俰

t-jiu
俱

m-ju
俱

h-keoi
俱

m-
俲

h-haau
俲

t-pair
俳
俳*
m-
俳

h-pui
俳

m-
俴

m-
俵

h-biu
俵

m-
俶

h-tik
俶

m-
俷

t-feng
俸
俸*
m-
俸

h-fung
俸

m-
俹

h-_aa
俹

t-aan
俺

m-an
俺

h-_aan
俺

m-
俻

m-
俼

m-
俽

h-jan
俽

t-bii
俾
俾*
m-
俾

h-bei
俾
俿
m-
俿
倀
t-chang
倀
倀
m-
倀
倀
h-coeng
倀

m-
倁

m-
倂

h-ping
倂

m-
倃

h-zaa
倃

m-
倄

m-
倅

h-zeot
倅

t-leang
倆

m-
倆

h-loeng
倆

m-
倇

m-
倈

h-loi
倈

t-tsang
倉

m-
倉

h-cong
倉

m-
倊

t-geh
個

m-
個

h-go
個

t-guan
倌
倌*
m-
倌

h-gwun
倌

t-bey
倍

m-bei
倍

h-pui
倍

m-
倎

t-shuh
倏
倏*
m-
倏

h-suk
倏

m-
倐
...... ..
020497 .

JMP

t-men
們
....... ..
020497 .

JMP

m-
們
....... ..
020497 .

JMP

h-mun
們

t-dao
倒

m-dao
倒

h-dou
倒

m-
倓

t-jyue
倔

m-jue
倔

h-gwat
倔

m-
倕

t-shing
倖

m-
倖

h-hang
倖

m-
倗

t-taang
倘

m-tang
倘

h-tong
倘

t-how
候

m-hou
候

h-hau
候

t-yii
倚

m-yi
倚

h-kei
倚

m-
倛
倜*
m-
倜

h-zau
倜

m-
倝

m-
倞

h-loeng
倞

t-jieh
借

m-jie
借

h-ze
借

m-
倠

t-chang
倡

m-chang
倡

h-coeng
倡

m-
倢

h-zit
倢

t-faang
倣

m-
倣

h-fong
倣

m-
値

h-zik
値

t-koong
倥
倥*
m-
倥

h-hung
倥

t-jiuann
倦

m-juan
倦

h-gyun
倦

m-
倧

h-zung
倧

t-jiuh
倨
倨*
m-
倨

h-geoi
倨

t-chiann
倩
倩*
m-
倩

h-sin
倩

t-ni
倪

m-ni
倪

h-_ai
倪

t-luen
倫

m-
倫

h-leon
倫
倬*
m-
倬

h-coek
倬

t-uo
倭
倭*
m-
倭

h-wo
倭
倮*
m-
倮

h-lo
倮

m-
倯

m-
倰

m-
倱

m-
倲

m-
倳

m-
倴

h-ban
倴

m-
倵

m-
倶

h-keoi
倶

m-
倷

m-
倸

m-
倹

h-gim
倹

m-zhai
债

h-zaai
债

m-
倻

h-je
倻

t-jyh
值

m-zhi
值

h-zik
值

m-
倽

m-qing
倾

h-king
倾

m-
倿

m-
偀

m-
偁

m-
偂

t-yean
偃
偃*
m-
偃

h-jin
偃

m-
偄

m-
偅

m-
偆

t-jiah
假

m-jia
假

h-haa
假
偈*
m-
偈

h-git
偈

t-woei
偉

m-
偉

h-wai
偉

m-
偊

m-
偋

t-reh
偌
偌*
m-
偌

h-joek
偌

m-
偍

t-vei
偎
偎*
m-
偎

h-wui
偎

t-pian
偏

m-pian
偏

h-pin
偏

m-
偐

m-
偑

m-
偒

m-
偓

m-
偔

t-jie
偕
偕*
m-
偕

h-haai
偕

m-
偖

h-ce
偖

m-
偗

m-
偘

h-hon
偘

m-
偙

t-tzuon
做

m-zuo
做

h-zou
做

m-
偛

t-tyng
停

m-ting
停

h-ting
停

m-
偝

m-
偞

m-
偟

m-
偠

m-
偡

m-
偢

m-
偣

m-
偤

t-jiann
健

m-jian
健

h-gin
健

m-
偦

h-seoi
偦

m-
偧

m-
偨

m-
偩

m-
偪

m-
偫
偬*
m-
偬

h-zung
偬

t-miann
偭

m-
偭

h-min
偭

m-
偮

t-zh
偯

m-
偯

h-ji
偯

m-
偰

m-
偱

m-
偲

h-soi
偲

m-
偳

t-tzeh
側

m-
側

h-zak
側

t-cheng
偵

m-
偵

h-zing
偵

t-oou
偶

m-ou
偶

h-_au
偶

t-tou
偷

m-tou
偷

h-tau
偷

m-
偸

h-tau
偸

m-
偹

t-zh
偺

m-
偺

h-zaa
偺
偻*
m-
偻

h-leoi
偻

m-
偼

t-wey
偽

m-
偽

h-_ai
偽
偾*
m-
偾

m-chang
偿

h-soeng
偿

t-koei
傀

m-kui
傀

h-gwai
傀

m-
傁

h-sau
傁

m-
傂

m-
傃

m-
傄

t-fuh
傅

m-fu
傅

h-fu
傅

m-
傆

m-
傇

m-li
傈

h-leot
傈

m-
傉

m-
傊

m-
傋

m-
傌

t-parng
傍

m-bang
傍

h-pong
傍

m-
傎

m-
傏

m-
傐

h-hou
傐

t-jye
傑

m-
傑

h-git
傑

m-
傒

m-
傓

m-
傔

m-
傕

h-gok
傕

t-jeng
傖

m-
傖

h-cong
傖

m-
傗

t-saan
傘

m-
傘

h-saan
傘

t-bey
備

m-
備

h-bei
備

t-shiaw
傚

m-
傚

h-haau
傚

m-
傛

m-
傜

h-jiu
傜

m-
傝

m-
傞

m-
傟

m-
傠

m-
傡

t-jia
傢

m-
傢

h-gaa
傢

m-dai
傣

h-taai
傣

m-
傤
傥*
m-
傥

h-tong
傥

m-
傦

h-gwat
傦
傧*
m-
傧

h-ban
傧

m-chu
储

h-cyu
储
傩*
m-
傩

h-no
傩

m-
傪

m-
傫

t-tsuei
催

m-cui
催

h-ceoi
催

t-yong
傭

m-
傭

h-jung
傭

m-
傮

t-chung
傯

m-
傯

h-zung
傯

m-
傰

m-
傱

t-aw
傲

m-ao
傲

h-_ou
傲

t-chwan
傳

m-
傳

h-zyun
傳

m-
傴

t-jay
債

m-
債

h-zaai
債

m-
傶

t-shang
傷

m-
傷

h-soeng
傷

m-
傸

m-
傹
傺*
m-
傺

m-sha
傻

h-so
傻

m-
傼

h-hon
傼

m-
傽

t-ching
傾

m-
傾

h-king
傾

m-
傿

m-
僀

m-
僁

m-
僂

h-leoi
僂

m-
僃

m-
僄

t-jiin
僅

m-
僅

h-gan
僅

m-
僆

t-zh
僇

m-
僇

h-luk
僇

m-
僈

m-
僉

h-cim
僉

m-
僊

h-sin
僊

m-
僋

m-
僌

m-
働

h-dung
働

t-zh
僎

m-
僎

h-zaan
僎

t-shiang
像

m-xiang
像

h-zoeng
像

m-
僐

h-sin
僐

t-chyau
僑

m-
僑

h-kiu
僑

m-
僒

m-
僓

m-
僔

t-pwo
僕

m-
僕

h-buk
僕

t-shi
僖
僖*
m-
僖

h-hei
僖

m-
僗

m-
僘

m-
僙

h-gwong
僙

t-liau
僚

m-liao
僚

h-lou
僚

m-
僛

m-
僜

m-
僝

m-
僞

h-_ai
僞

m-
僟

h-gei
僟

m-
僠

m-
僡

h-wai
僡

m-
僢

m-
僣

h-tit
僣

m-
僤

t-yau
僥

m-
僥

h-jiu
僥
僦*
m-
僦

t-seng
僧

m-seng
僧

h-zang
僧

m-
僨

h-fan
僨

t-zh
僩

m-
僩

h-haan
僩

m-
僪

m-
僫
僬*
m-
僬

t-jiann
僭
僭*
m-
僭

h-zim
僭

t-torng
僮
僮*
m-
僮

h-zong
僮

m-
僯

m-
僰

h-bok
僰

t-guh
僱

m-
僱

h-gwu
僱

m-
僲

m-su
僳

h-suk
僳

m-
僴

h-haan
僴

t-jiang
僵

m-jiang
僵

m-Jiang
僵

h-goeng
僵

m-
僶

m-
僷

m-
僸

t-jiah
價

m-
價

h-gaa
價

m-
僺

t-pin
僻

m-pi
僻

h-pik
僻

m-
僼

h-fung
僼

m-
僽

m-
僾

m-
僿

h-si
僿

t-yi
儀

m-
儀

h-ji
儀

m-
儁

h-zeon
儁

t-nong
儂

m-
儂

h-nung
儂

m-
儃

t-yih
億

m-
億

h-jik
億

t-zh
儅

m-
儅

h-dong
儅
儆*
m-
儆

h-ging
儆
儇*
m-
儇

t-kuey
儈

m-
儈

h-kwui
儈

t-jean
儉

m-
儉

h-gim
儉

m-
儊
儋*
m-
儋

m-
儌

m-
儍

h-so
儍

m-
儎

h-zoi
儎

m-
儏

t-binn
儐

m-
儐

h-ban
儐

m-
儑

t-ru
儒

m-ru
儒

h-jyu
儒

m-
儓

t-chour
儔

m-
儔

h-cau
儔

t-chair
儕

m-
儕

h-caai
儕

m-
儖

m-
儗

t-jiin
儘

m-
儘

h-zeon
儘

m-
儙

m-
儚

h-mung
儚

m-
儛

m-
儜

m-
儝

m-
儞

t-charng
償

m-
償

h-soeng
償

m-
儠

t-loei
儡

m-lei
儡

h-leoi
儡

m-
儢

m-
儣

m-
儤

m-
儥

m-
儦

m-
儧

m-
儨

m-
儩

t-iou
優

m-
優

h-jau
優

m-
儫

h-hou
儫

m-
儬

m-
儭

m-
儮

m-
儯

m-
儰

m-
儱

t-chwu
儲

m-
儲

h-cyu
儲

t-zh
儳

m-
儳

h-caam
儳

m-
儴

m-
儵

m-
儶

t-lih
儷

m-
儷

h-lai
儷

t-zh
儸

m-
儸

h-lo
儸

m-
儹

m-
儺

h-no
儺

t-taang
儻

m-
儻

h-tong
儻

t-yean
儼

m-
儼

h-jim
儼

m-
儽

m-
儾

t-ji
儿

m-er
儿

h-ji
儿

t-wub
兀
兀*
m-
兀

h-_at
兀

t-yeun
允

m-yun
允

h-wan
允

m-
兂

t-yuan
元

m-yuan
元

m-Yuan
元

h-jyun
元

t-shiong
兄

m-xing
兄

h-hing
兄

t-chong
充

m-chong
充

h-cung
充

t-jaw
兆

m-zhao
兆

h-siu
兆

t-shiong
兇

m-
兇

h-hung
兇

t-shian
先

m-xian
先

h-sin
先

t-guang
光

m-guang
光

h-gwong
光

m-
兊

t-keh
克

m-ke
克

h-hak
克

t-duey
兌

m-
兌

h-deoi
兌

t-meal
免

m-mian
免

h-min
免

m-
兎

h-tou
兎

m-
兏

m-
児

h-ji
児

m-dui
兑

h-deoi
兑

t-erl
兒

m-
兒

h-_ai
兒

m-
兓

t-tuh
兔

m-tu
兔

h-tou
兔

t-shy
兕
兕*
m-
兕

h-zi
兕
兖*
m-
兖

h-jin
兖

t-yean
兗

m-
兗

h-jin
兗

m-
兘

m-
兙

h-sap
兙

m-dang
党

h-tong
党

m-
兛

h-hak
兛

t-dou
兜

m-dou
兜

h-dau
兜

m-
兝

h-hak
兝

m-
兞

h-hou
兞

m-
兟

m-
兠

h-dau
兠

m-
兡

h-hak
兡

t-jing
兢

m-jin
兢

h-ging
兢

m-
兣

h-lei
兣

m-
兤

t-ruh
入

m-ru
入

h-jap
入

m-
兦

t-ney
內

m-
內

h-noi
內

t-chyuan
全

m-quan
全

h-cyun
全

t-leang
兩

m-
兩

h-loeng
兩

m-
兪

h-syu
兪

t-ba
八

m-B
八

m-ba
八

h-baat
八

t-gong
公

m-gong
公

h-gung
公

t-luh
六

m-liu
六

h-luk
六

t-shi
兮
兮*
m-
兮

h-hai
兮

m-
兯

m-lan
兰

h-laan
兰

t-gong
共

m-gong
共

h-gung
共

m-
兲

m-guan
关

h-gwaan
关

m-xing
兴

h-hing
兴

t-bing
兵

m-bin
兵

h-bing
兵

t-chyi
其

m-qi
其

h-kei
其

t-jiuh
具

m-ju
具

h-geoi
具

t-dean
典

m-dian
典

h-din
典

m-zi
兹

h-zi
兹

m-
兺

m-yang
养

h-joeng
养

t-jian
兼

m-jian
兼

h-gim
兼

m-shou
兽

h-sau
兽

m-
兾

m-
兿

t-jih
冀

m-ji
冀

h-kei
冀
冁*
m-
冁
冂*
m-
冂

h-gwing
冂

m-
冃

m-
冄

m-nei
内

h-noi
内

m-
円

h-jyun
円

m-
冇

h-mou
冇

m-gang
冈

h-gong
冈

t-raan
冉

m-ran
冉

h-jim
冉

t-tseh
冊

m-
冊

h-caak
冊

m-
冋

m-ce
册

h-caak
册

t-tzay
再

m-zai
再

h-zoi
再

m-
冎

m-
冏

h-gwing
冏

m-
冐

t-wei
冑

m-
冑

h-zau
冑

t-maw
冒

m-mao
冒

h-mou
冒

m-
冓

m-
冔

t-mean
冕

m-mian
冕

h-min
冕
冖*
m-
冖

h-mik
冖

t-roong
冗

m-rong
冗

h-jung
冗

m-
冘

m-xie
写

h-se
写

m-
冚

h-kam
冚

m-jun
军

h-gwan
军

m-nong
农

h-nung
农

m-
冝

m-
冞

m-
冟

t-guan
冠

m-guan
冠

h-gwun
冠

m-
冡

t-joong
冢
冢*
m-
冢

h-cung
冢

m-
冣

t-iuan
冤

m-yu
冤

h-jyun
冤

t-ming
冥
冥*
m-
冥

h-ming
冥

m-
冦

m-
冧

h-lam
冧

m-
冨

h-fu
冨

m-
冩

t-mih
冪

m-
冪

h-mik
冪
冫*
m-
冫

h-bing
冫

t-dong
冬

m-dong
冬

h-dung
冬

m-
冭

m-
冮

h-gong
冮

m-feng
冯

h-pang
冯

t-bing
冰

m-bing
冰

h-king
冰
冱*
m-
冱

m-chong
冲

h-cung
冲

m-jue
决

h-kyut
决

m-
冴

h-wu
冴

m-kuang
况

h-fong
况

t-yee
冶

m-ye
冶

h-je
冶

t-leeng
冷

m-leng
冷

h-laang
冷

m-
冸

h-pun
冸

m-
冹

m-
冺

m-dong
冻

h-dung
冻
冼*
m-
冼

h-sin
冼

t-lieh
冽
冽*
m-
冽

h-lit
冽

m-
冾

h-hap
冾

m-
冿

m-jing
净

h-zing
净

m-
凁

m-
凂

m-
凃

h-tou
凃

m-qi
凄

h-cai
凄

m-
凅

t-joen
准

m-zhun
准

h-zeon
准
凇*
m-
凇

h-sung
凇

m-
凈

h-zing
凈

m-liang
凉

h-loeng
凉

m-
凊

t-diau
凋

m-diao
凋

h-diu
凋

t-ling
凌

m-ling
凌

h-ling
凌

t-dong
凍

m-
凍

h-dung
凍

m-
凎

m-jian
减

h-gaam
减

m-
凐

m-cou
凑

h-cau
凑

m-
凒

h-_oi
凒

m-
凓

h-leot
凓

m-
凔

m-
凕

m-
凖

h-zeon
凖

m-
凗

m-
凘

m-
凙

m-
凚

m-lin
凛

h-lam
凛

t-liiu
凜

m-
凜

h-lam
凜

t-ning
凝

m-ning
凝

h-king
凝

m-
凞

h-hei
凞

m-
凟

h-duk
凟

t-ji
几

m-ji
几

h-gei
几

t-farn
凡

m-fan
凡

h-faan
凡

m-
凢

h-faan
凢

m-
凣

m-feng
凤

h-fung
凤

m-
凥

m-
処

h-syu
処

m-
凧

h-kei
凧

m-
凨

m-
凩

h-do
凩

m-
凪

h-jau
凪
凫*
m-
凫

m-
凬

m-ping
凭

h-peng
凭

m-
凮

m-ka
凯

h-_oi
凯

t-hwang
凰

m-huan
凰

h-wong
凰

t-kae
凱

m-
凱

h-_oi
凱

m-
凲

t-deng
凳

m-deng
凳

h-dang
凳

m-
凴

h-pang
凴
凵*
m-
凵

h-ham
凵

t-shiong
凶

m-xiong
凶

h-hung
凶

m-
凷

t-tuh
凸

m-tu
凸

h-dat
凸

t-iau
凹

m-ao
凹

h-_aau
凹
..
020986 .

JMP

t-chu
出
....... ..
020986 .

JMP

m-chou
出
....... ..
020986 .

JMP

h-ceot
出

m-J
击

m-ji
击

h-gik
击
凼*
m-
凼

h-tam
凼

t-harn
函

m-han
函

h-haam
函

m-
凾

h-haam
凾

m-zao
凿

h-zok
凿

t-dau
刀

m-dao
刀

h-dou
刀

t-dian
刁

m-diao
刁

h-diu
刁
刂*
m-
刂

h-dou
刂

t-renn
刃

m-ren
刃

h-jan
刃

m-
刄

m-
刅

h-cong
刅

t-fen
分

m-fen
分

h-fan
分

t-chie
切

m-qie
切

h-cit
切

t-yih
刈
刈*
m-
刈

h-_aai
刈

m-
刉

t-kan
刊

m-kan
刊

h-hon
刊

m-
刋

h-cin
刋

m-
刌
刍*
m-
刍

h-co
刍

t-woen
刎
刎*
m-
刎

h-man
刎

m-
刏

m-
刐

t-shyng
刑

m-xing
刑

h-jing
刑

t-hwa
划

m-hua
划

h-waak
划

m-
刓

m-
刔

m-
刕

t-yueh
刖
刖*
m-
刖

h-jyut
刖

t-lieh
列

m-lie
列

h-lit
列

m-liu
刘

h-lau
刘

m-ze
则

h-zak
则

m-gang
刚

h-gong
刚

m-chuang
创

h-cong
创

m-
刜

t-chu
初

m-chou
初

h-co
初

m-
刞

m-
刟

h-diu
刟

m-shan
删

h-saan
删

m-
刡

m-
刢

m-
刣

t-pann
判

m-pan
判

h-pun
判

t-bee
別

m-
別

h-bit
別

m-
刦

h-gip
刦

m-
刧

h-gip
刧

t-paur
刨

m-pao
刨

h-paau
刨

t-lih
利

m-li
利

h-lei
利

t-shan
刪

m-
刪

h-saan
刪

m-bie
别

h-bit
别

m-
刬
刭*
m-
刭

t-gua
刮

m-gua
刮

h-gwaat
刮

m-
刯

t-daw
到

m-dao
到

h-dou
到

m-
刱

m-
刲
刳*
m-
刳

h-fu
刳

m-
刴

h-doek
刴

m-
刵

t-jyh
制

m-zhi
制

h-zai
制

t-shua
刷

m-shua
刷

h-saat
刷

t-chiuann
券

m-quan
券

h-hyun
券

m-sha
刹

h-saat
刹

t-tsyh
刺

m-ci
刺

h-sik
刺

t-ke
刻

m-ke
刻

h-hak
刻

m-
刼

h-gip
刼

m-gui
刽

h-kwui
刽

m-
刾
刿*
m-
刿

h-gwai
刿
剀*
m-
剀

t-duoh
剁

m-duo
剁

h-doek
剁

m-ji
剂

h-zai
剂

t-tih
剃

m-ti
剃

h-tai
剃

m-
剄

h-ging
剄

m-
剅

m-
剆

t-tzer
則

m-
則

h-zak
則

m-
剈

m-
剉

h-co
剉

t-shiau
削

m-xiao
削

h-soek
削

t-keh
剋

m-
剋

h-hak
剋

t-lah
剌
剌*
m-
剌

h-laat
剌

t-chyan
前

m-qian
前

h-cin
前

t-chah
剎

m-
剎

h-saat
剎

m-
剏

h-cong
剏

m-gua
剐

h-waa
剐

m-jian
剑

h-gim
剑

m-
剒

m-
剓

t-ti
剔

m-ti
剔

h-tik
剔

m-
剕

t-poou
剖

m-pou
剖

h-pau
剖

m-
剗

h-caan
剗

m-
剘

m-
剙

h-cong
剙

m-
剚

t-gang
剛

m-
剛

h-gong
剛

t-uan
剜
剜*
m-
剜

h-wun
剜

t-bo
剝

m-
剝

h-pok
剝
剞*
m-
剞

m-
剟

m-
剠

h-loek
剠
剡*
m-
剡

h-sim
剡

m-
剢

m-
剣

h-gim
剣

m-
剤

h-zai
剤

m-bao
剥

h-pok
剥

m-
剦

m-ju
剧

h-kek
剧

m-
剨

h-waak
剨

t-sheng
剩

m-sheng
剩

h-zing
剩

t-joean
剪

m-jian
剪

h-zin
剪

m-
剫

m-
剬

m-
剭

m-
剮

t-fuh
副

m-fu
副

h-pik
副

m-
剰

h-sing
剰

m-
剱

h-gim
剱

t-ge
割

m-ge
割

h-got
割

m-
剳

h-zaat
剳

t-kae
剴

m-
剴

h-hoi
剴

t-chuang
創

m-
創

h-cong
創

m-
剶

t-chaan
剷

m-
剷

h-caan
剷

m-
剸

m-
剹

h-luk
剹

m-
剺

m-
剻

m-
剼

t-piaw
剽
剽*
m-
剽

h-piu
剽

m-
剾

t-lih
剿

m-jiao
剿

h-ziu
剿

m-
劀
劁*
m-
劁

t-jyue
劂
劂*
m-
劂

h-kyut
劂

t-huah
劃

m-
劃

h-waak
劃

m-
劄

h-zaat
劄

m-
劅

m-
劆

t-jyuh
劇

m-
劇

h-kek
劇

t-pii
劈

m-pi
劈

h-pik
劈

t-liou
劉

m-
劉

h-lau
劉

t-guey
劊

m-
劊

h-kwui
劊

m-
劋

m-
劌

t-jiann
劍

m-
劍

h-gim
劍

m-
劎

m-
劏

h-tong
劏
劐*
m-
劐

h-wok
劐

t-jih
劑

m-
劑

h-zai
劑

m-
劒

h-gim
劒

t-yib
劓
劓*
m-
劓

h-ji
劓

m-
劔

h-gim
劔

m-
劕

m-
劖

m-
劗

m-
劘

m-
劙

m-
劚

h-zuk
劚
021147


t-li
力
....... ..
021147 .

JMP

m-li
力
....... ..
021147 .

JMP

h-lik
力

m-
劜

m-quan
劝

h-hyun
劝

m-ban
办

h-baan
办

t-gong
功

m-gong
功

h-gung
功

t-jia
加

m-jia
加

h-gaa
加

m-wu
务

h-mou
务
劢*
m-
劢

h-maai
劢

t-liueh
劣

m-lie
劣

h-lyut
劣

m-
劤

h-ging
劤

m-
劥

m-
劦

h-hip
劦

m-
劧

m-dong
动

h-dung
动

t-juh
助

m-zhu
助

h-zo
助

t-nuu
努

m-nu
努

h-nou
努

t-jye
劫

m-jie
劫

h-gip
劫

t-chyu
劬
劬*
m-
劬

h-keoi
劬
劭*
m-
劭

h-siu
劭

m-
劮

m-
劯

m-
劰

m-li
励

h-lai
励

m-jin
劲

h-ging
劲

m-lao
劳

h-lou
劳

m-
労

h-lou
労

m-
劵

h-hyun
劵

m-
劶

m-
劷

m-
劸

m-
効

h-haau
効

m-
劺

t-kuang
劻

m-
劻

h-hong
劻

m-
劼

m-
劽

t-her
劾
劾*
m-
劾

h-hat
劾

m-shi
势

h-sai
势

m-
勀

t-jing
勁

m-
勁

h-ging
勁

m-
勂

t-boh
勃

m-bo
勃

h-but
勃

m-
勄

m-
勅

h-cik
勅

m-
勆

t-yeong
勇

m-yong
勇

h-jung
勇

m-
勈

t-mean
勉

m-mian
勉

h-min
勉

m-
勊

m-xun
勋

h-fan
勋

m-
勌

h-gyun
勌

m-
勍

h-king
勍

m-
勎

m-
勏
勐*
m-
勐

h-maang
勐

m-
勑

h-loi
勑

t-leh
勒

m-lao
勒

h-lak
勒

m-
勓

m-
勔

t-dong
動

m-
動

h-dung
動
勖*
m-
勖

h-juk
勖

t-shiuh
勗

m-
勗

h-juk
勗

t-kan
勘

m-kan
勘

h-ham
勘

t-wuh
務

m-
務

h-mou
務

m-
勚

t-shiun
勛

m-
勛

h-fan
勛

m-
勜

t-sheng
勝

m-
勝

h-sing
勝

t-lau
勞

m-
勞

h-lou
勞

t-muh
募

m-mu
募

h-mou
募

m-
勠

h-luk
勠

m-
勡

h-piu
勡

t-shyh
勢

m-
勢

h-sai
勢

t-zh
勣

m-
勣

h-zik
勣

t-chyn
勤

m-qin
勤

h-kan
勤

m-
勥

t-jeau
勦

m-
勦

h-ziu
勦

m-
勧

h-hyun
勧

m-
勨

m-
勩

m-
勪

m-
勫

m-
勬

m-
勭

m-
勮

m-
勯

t-shieh
勰
勰*
m-
勰

h-hip
勰

m-
勱

m-
勲

h-fan
勲

t-shiun
勳

m-
勳

h-fan
勳

m-
勴

t-lih
勵

m-
勵

h-lai
勵

m-
勶

m-
勷

h-soeng
勷

t-chiuann
勸

m-
勸

h-hyun
勸
勹*
m-
勹

h-baau
勹

t-shwo
勺

m-shao
勺

h-zoek
勺

t-yun
勻

m-
勻

h-wan
勻

m-
勼

m-
勽

t-gou
勾

m-gou
勾

h-_au
勾

t-wuh
勿

m-wu
勿

h-mat
勿

m-yun
匀

h-wan
匀

m-
匁

h-jan
匁

m-
匂

h-hung
匂

m-
匃

m-
匄

t-bau
包

m-bao
包

h-baau
包

t-tsong
匆

m-cong
匆

h-cung
匆

m-
匇

t-shiong
匈

m-xiong
匈

h-hung
匈

m-
匉

m-
匊

m-
匋

h-tou
匋

m-
匌

t-pwu
匍
匍*
m-
匍

h-pou
匍

m-
匎

t-paur
匏
匏*
m-
匏

h-paau
匏

t-fuh
匐
匐*
m-
匐

h-fuk
匐

m-
匑

m-
匒

m-
匓

m-
匔

t-bii
匕
匕*
m-
匕

h-bei
匕

t-huah
化

m-hua
化

h-faa
化

t-beei
北

m-bei
北

h-bui
北

m-
匘

t-chyr
匙

m-chi
匙

h-si
匙
匚*
m-
匚

h-fong
匚

m-
匛

m-
匜

t-tza
匝

m-Z
匝

m-za
匝

h-zaap
匝

m-
匞

m-
匟

t-jiang
匠

m-jiang
匠

h-zoeng
匠

t-kuang
匡

m-kuang
匡

h-hong
匡

m-
匢

t-hya
匣

m-xia
匣

h-hap
匣

m-
匤

h-kuk
匤

m-
匥
匦*
m-
匦

m-
匧

h-haap
匧

m-
匨

m-
匩

t-feei
匪

m-fei
匪

h-fei
匪

m-
匫

m-
匬

h-jyu
匬

m-
匭

h-gwai
匭
匮*
m-
匮

h-gwai
匮

t-huey
匯

m-
匯

h-wui
匯

m-
匰

t-guey
匱

m-
匱

h-gwai
匱

m-
匲

h-lim
匲

m-
匳

h-lim
匳

m-
匴

m-
匵

m-
匶

m-
匷

m-
匸

h-hai
匸

t-pi
匹

m-pi
匹

h-pat
匹

m-qu
区

h-_au
区

m-ye
医

h-_ai
医

m-
匼

m-
匽

t-bean
匾
匾*
m-
匾

h-bin
匾

t-nih
匿

m-ni
匿

h-tik
匿

t-chii
區

m-
區

h-_au
區

t-shyr
十

m-shi
十

h-sap
十

m-
卂

h-seon
卂

t-chian
千

m-qian
千

m-Qian
千

h-cin
千

m-
卄

h-nim
卄

t-guh
卅
卅*
m-
卅

h-_aa
卅

m-
卆

t-sheng
升

m-sheng
升

h-sing
升

t-wuu
午

m-wu
午

h-_m
午

h-_ng
午

t-huey
卉

m-hui
卉

h-wai
卉

t-bann
半

m-ban
半

h-bun
半

m-
卋

m-
卌

m-
卍

h-maan
卍

m-hua
华

h-waa
华

m-xie
协

h-hip
协

m-
卐

t-bei
卑

m-bei
卑

h-bei
卑

t-tzwu
卒

m-zu
卒

h-zeot
卒

t-juo
卓

m-zhuo
卓

h-zoek
卓

t-shye
協

m-
協

h-hip
協

m-dan
单

h-sin
单

m-mai
卖

h-maai
卖

t-nan
南

m-nan
南

h-naam
南

m-
単

h-daan
単

m-
卙

t-bor
博

m-bo
博

h-bok
博

m-
卛

t-buu
卜

m-bu
卜

h-buk
卜

m-
卝

h-kwong
卝

t-biann
卞

m-bian
卞

h-bin
卞
卟*
m-
卟

h-buk
卟

t-jan
占

m-zhan
占

h-zim
占

t-chea
卡

m-ka
卡

h-kaat
卡

m-lu
卢

h-lou
卢
卣*
m-
卣

m-lu
卤

h-lou
卤

m-
卥

t-guah
卦
卦*
m-
卦

h-gwaa
卦

m-wo
卧

h-_o
卧

m-
卨

h-sit
卨
卩*
m-
卩

h-zit
卩

m-
卪

m-wei
卫

h-wai
卫

m-
卬

m-
卭

h-kung
卭

t-jy
卮
卮*
m-
卮

h-zi
卮

t-mao
卯

m-mao
卯

h-maau
卯

t-yinn
印

m-yin
印

h-_an
印

t-wei
危

m-wei
危

h-_ai
危

m-
卲

t-jih
即

m-ji
即

h-zik
即

m-que
却

h-koek
却

t-luo
卵

m-luan
卵

h-leon
卵

m-
卶

t-jiuann
卷

m-juan
卷

h-kyun
卷

t-shieh
卸

m-xie
卸

h-se
卸

t-shiuh
卹

m-
卹

h-seot
卹
卺*
m-
卺

t-chiueh
卻

m-
卻

h-koek
卻

m-
卼

m-
卽

h-zik
卽

m-
卾

h-_ok
卾

t-ching
卿

m-qing
卿

h-hing
卿

m-
厀

m-
厁

m-chang
厂

h-_am
厂

h-_on
厂

m-
厃

t-eh
厄

m-e
厄

h-_aak
厄

h-_ak
厄

m-Ting
厅

m-ting
厅

h-ting
厅

m-li
历

h-lik
历

m-
厇

m-
厈

m-li
厉

h-lai
厉

m-
厊

m-xun
压

h-_aat
压

m-yan
厌

h-_aat
厌
厍*
m-
厍

m-
厎

h-zi
厎

m-
厏

m-
厐

m-
厑

m-
厒

m-
厓

h-_aai
厓

m-
厔

m-ce
厕

h-ci
厕

m-
厖

h-pong
厖

m-
厗

m-li
厘

h-lei
厘

m-
厙

h-se
厙

t-how
厚

m-hou
厚

h-hau
厚

m-
厛

m-
厜

t-tsuh
厝
厝*
m-
厝

h-cou
厝

m-
厞

t-yuan
原

m-yuan
原

h-jyun
原

m-
厠

h-ci
厠

m-
厡

m-xian
厢

h-soeng
厢
厣*
m-
厣

m-
厤

t-jyne
厥
厥*
m-
厥

h-kyut
厥

m-xia
厦

h-haa
厦

m-
厧

m-chou
厨

h-cyu
厨

m-jiu
厩

h-gau
厩

m-
厪

h-kan
厪

m-
厫

h-_ou
厫

m-
厬

t-yann
厭

m-
厭

h-_aat
厭
厮*
m-
厮

h-si
厮

m-
厯

m-
厰

h-cong
厰

m-
厱

t-lih
厲

m-
厲

h-lai
厲

m-
厳

h-jim
厳

m-
厴

h-jim
厴

m-
厵
厶*
m-
厶

h-si
厶

m-
厷

m-
厸

m-
厹

m-
厺
... ..
021435 .

JMP

t-chiuh
去
....... ..
021435 .

JMP

m-qu
去
....... ..
021435 .

JMP

h-heoi
去

m-
厼

m-
厽

m-
厾

m-xian
县

h-jyun
县

m-
叀

m-sun
叁

h-saam
叁

m-can
参

h-sam
参

t-tsan
參

m-
參

h-sam
參

m-
叄

m-
叅

h-caam
叅

m-
叆

h-_oi
叆

m-
叇

t-yow
又

m-you
又

h-jau
又

t-cha
叉

m-cha
叉

h-caa
叉

t-jyi
及

m-ji
及

h-kap
及

t-yeou
友

m-you
友

h-jau
友

m-shuang
双

h-sung
双

t-faan
反

m-fan
反

h-faan
反

m-
収

h-sau
収

m-
叏

m-
叐

h-bat
叐

m-F
发

m-fa
发

h-faat
发

m-
叒

h-joek
叒

m-
叓

t-shu
叔

m-shou
叔

h-suk
叔

m-
叕

t-cheu
取

m-qu
取

h-ceoi
取

t-show
受

m-shou
受

h-sau
受

m-bian
变

h-bin
变

m-xu
叙

h-zeoi
叙

m-
叚

h-gaa
叚

t-pann
叛

m-pan
叛

h-bun
叛

m-
叜

m-
叝

m-
叞

t-soou
叟
叟*
m-
叟

h-sau
叟

m-die
叠

h-dip
叠

m-
叡

h-jeoi
叡

t-tsorng
叢

m-
叢

h-cung
叢
..
021475 .

JMP

t-kooa
口
....... ..
021475 .

JMP

m-kou
口
....... ..
021475 .

JMP

h-hau
口

t-guu
古

m-gu
古

h-gwu
古

t-jiuh
句

m-ju
句

h-_au
句

t-ling
另

m-ling
另

h-ling
另

m-
叧

t-tau
叨
叨*
m-
叨

h-tou
叨

t-kow
叩
叩*
m-
叩

h-kau
叩

t-jyy
只

m-zhi
只

h-zi
只

t-jiaw
叫

m-jiao
叫

h-giu
叫

t-jaw
召

m-zhao
召

h-ziu
召

t-ba
叭

m-ao
叭

h-baa
叭

t-ding
叮

m-ding
叮

h-ding
叮
... ..
021487 .

JMP

t-call
可
....... ..
021487 .

JMP

m-ke
可
....... ..
021487 .

JMP

h-ho
可

t-tai
台

m-tai
台

h-toi
台

t-chyh
叱
叱*
m-
叱

h-cik
叱

t-shyy
史

m-shi
史

h-si
史

t-yaw
右

m-you
右

h-jau
右

m-
叴

t-poo
叵
叵*
m-
叵

h-po
叵

m-ye
叶

h-sip
叶

m-hao
号

h-hou
号

t-sy
司

m-si
司

h-si
司

m-tan
叹

h-taan
叹

m-
叺

t-zh
叻
叻*
m-
叻

h-lik
叻

t-diau
叼

m-diao
叼

h-diu
叼
叽*
m-
叽

h-gei
叽

m-
叾

h-duk
叾

m-
叿

m-
吀

t-shiu
吁

m-yu
吁

h-jyu
吁

m-
吂

t-chy
吃

m-chi
吃

h-jaak
吃

t-geh
各

m-ge
各

h-gok
各

m-
吅

t-iau
吆
吆*
m-
吆

h-jiu
吆

m-
吇

t-her
合

m-he
合

h-ho
合

t-jyi
吉

m-ji
吉

h-gat
吉

t-diaw
吊

m-diao
吊

h-diu
吊

t-tsuenn
吋

m-
吋

h-cyun
吋

t-torng
同

m-tong
同

h-tung
同

t-ming
名

m-miao
名

h-ming
名

t-how
后

m-hou
后

h-hau
后

t-lih
吏

m-li
吏

h-lei
吏

t-tua
吐

m-tu
吐

h-tou
吐

t-shiang
向

m-xiang
向

h-hoeng
向

t-iah
吒
吒*
m-
吒

h-zaa
吒

m-xia
吓

h-haak
吓

m-
吔

h-jaak
吔

m-lu..
吕

h-leoi
吕
吖*
m-
吖

h-_aa
吖

m-ma
吗

h-maa
吗

m-
吘

m-
吙

m-
吚

h-ji
吚

t-jiun
君

m-jun
君

h-gwan
君

m-
吜

t-linn
吝

m-lin
吝

h-leon
吝

t-tuen
吞

m-tun
吞

h-tan
吞

t-yun
吟

m-yin
吟

h-_am
吟

t-fey
吠

m-fei
吠

h-fai
吠
吡*
m-
吡

h-pei
吡

m-
吢
吣*
m-
吣

h-cam
吣

m-
吤

m-
吥

t-foonn
否

m-fo
否

h-pei
否

t-ba
吧

m-ao
吧

h-baa
吧

m-dun
吨

h-deon
吨

t-fen
吩

m-fen
吩

h-fan
吩

m-
吪

t-harn
含

m-han
含

h-ham
含

t-tin
听

m-ting
听

h-ting
听

t-harng
吭

m-keng
吭

h-hong
吭

t-shuenn
吮

m-shun
吮

h-syun
吮

m-qi
启

h-kai
启

m-
吰

t-tzy
吱

m-zhi
吱

h-zi
吱
吲*
m-
吲

h-jan
吲

t-lao
吳

t-woh
吳

m-
吳

h-_m
吳

h-_ng
吳

m-wu
吴

h-_m
吴

h-_ng
吴

t-chao
吵

m-chao
吵

h-caau
吵

t-neh
吶

m-
吶

h-neot
吶

m-
吷

t-shi
吸

m-xi
吸

h-kap
吸

t-chuei
吹

m-chui
吹

h-ceoi
吹

m-
吺

t-woen
吻

m-wen
吻

h-man
吻

t-hoou
吼

m-hou
吼

h-hau
吼

m-
吽

h-_au
吽

t-wu
吾

m-wu
吾

h-_m
吾

h-_ng
吾

m-
吿

t-ia
呀

m-ya
呀

h-_aa
呀

m-
呁

t-leu
呂

m-
呂

h-leoi
呂

t-eh
呃
呃*
m-
呃

h-_aak
呃

h-_ak
呃

m-
呄

m-
呅

t-air
呆

m-dai
呆

h-_oi
呆

m-
呇

t-cherng
呈

m-cheng
呈

h-cing
呈

m-
呉

h-_m
呉

h-_ng
呉

t-gaw
告

m-gao
告

h-guk
告
呋*
m-
呋

h-fu
呋

m-
呌

h-giu
呌

m-
呍

h-_au
呍

t-chyy
呎

m-
呎

h-cek
呎

m-
呏

m-na
呐

h-neot
呐

m-
呑

h-tan
呑
呒*
m-
呒
呓*
m-
呓

h-_ai
呓
呔*
m-
呔

h-toi
呔

m-ou
呕

h-_au
呕
呖*
m-
呖
呗*
m-
呗

h-bui
呗

m-yuan
员

h-wan
员
呙*
m-
呙

m-
呚

m-qiang
呛

h-coeng
呛

m-wu
呜

h-wu
呜

m-
呝

m-
呞

m-
呟

h-gyun
呟

m-
呠

m-
呡

t-ni
呢

m-ne
呢

h-ni
呢

m-
呣
呤*
m-
呤

h-ling
呤

m-
呥
呦*
m-
呦

h-jau
呦

m-
呧

t-jou
周

m-zhou
周

h-zau
周

m-
呩

h-si
呩

m-
呪

h-zau
呪

m-
呫

m-
呬

m-
呭

h-jai
呭

m-
呮

m-
呯

h-ping
呯

m-
呰

t-gu
呱
呱*
m-
呱

h-gwu
呱
呲*
m-
呲

h-zi
呲

t-wey
味

m-wei
味

h-mei
味

m-
呴

t-he
呵

m-he
呵

h-_aa
呵

t-nau
呶
呶*
m-
呶

h-naau
呶

t-shya
呷
呷*
m-
呷

h-haap
呷

t-pee
呸

m-pei
呸

h-pei
呸

m-
呹

m-
呺

t-shen
呻

m-shen
呻

h-san
呻

t-hu
呼

m-hu
呼

h-fu
呼

t-ming
命

m-miao
命

h-ming
命

m-
呾

m-
呿

t-jeu
咀

m-ju
咀

h-zeoi
咀

m-
咁

h-gam
咁
咂*
m-
咂

h-zaap
咂

m-
咃

t-duoh
咄
咄*
m-
咄

h-zyut
咄

m-
咅

h-tau
咅

t-paur
咆

m-pao
咆

h-paau
咆

m-
咇

h-bit
咇

m-
咈

h-fat
咈

m-
咉

m-
咊

t-jah
咋

m-zha
咋

h-zaak
咋

t-hol
和

m-he
和

h-wu
和

m-
咍

t-jiow
咎

m-jiu
咎

h-gou
咎

m-yong
咏

h-wing
咏

t-fuh
咐

m-fu
咐

h-fu
咐

m-
咑

t-jow
咒

m-zhou
咒

h-zau
咒

m-
咓

h-_aa
咓
咔*
m-
咔

h-kaa
咔

t-gu
咕

m-gu
咕

h-gwu
咕

t-jia
咖

m-ka
咖

h-kaa
咖

m-
咗

h-zo
咗

m-
咘

m-long
咙

h-lung
咙

t-dong
咚
咚*
m-
咚

h-dung
咚
咛*
m-
咛

h-ning
咛

m-
咜

h-taa
咜
咝*
m-
咝

h-si
咝

m-
咞

h-jin
咞

m-
咟

m-
咠

m-
咡

m-
咢

h-_ok
咢
咣*
m-
咣

h-gwong
咣
咤*
m-
咤

h-zaa
咤

m-
咥

t-shi
咦
咦*
m-
咦

h-ji
咦

t-ihie
咧
咧*
m-
咧

h-lit
咧

t-tzy
咨

m-zi
咨

h-zi
咨

t-zh
咩
咩*
m-
咩

h-me
咩

t-mii
咪
咪*
m-
咪

h-mi
咪

t-jyy
咫
咫*
m-
咫

h-zi
咫

t-yeou
咬

m-yao
咬

h-_aau
咬
咭*
m-
咭

h-kat
咭

m-
咮

t-leh
咯

m-ka
咯

h-lok
咯

m-
咰

t-tzarn
咱

m-zan
咱

h-zaa
咱

m-
咲

h-siu
咲

t-kay
咳

m-ke
咳

h-kat
咳
咴*
m-
咴

h-fui
咴

m-
咵

m-
咶

m-
咷

t-shyan
咸

m-xian
咸

h-haam
咸

m-
咹

h-hon
咹

m-
咺

t-shiou
咻
咻*
m-
咻

h-jau
咻

m-
咼

t-ian
咽

m-yan
咽

h-jit
咽

m-
咾

h-lou
咾

t-e
咿
咿*
m-
咿

h-ji
咿

t-ai
哀

m-ai
哀

h-_oi
哀

t-piin
品

m-pie
品

h-ban
品

t-sheen
哂
哂*
m-
哂

h-saai
哂

m-
哃

t-hooug
哄

m-hong
哄

h-hung
哄

m-
哅

m-duo
哆

h-do
哆

t-ua
哇

m-wa
哇

h-waa
哇

t-ha
哈

m-H
哈

m-ha
哈

h-haa
哈

t-tzai
哉

m-za
哉

h-zoi
哉

m-
哊

m-
哋

h-di
哋
哌*
m-
哌

h-paai
哌

m-xian
响

h-hoeng
响

t-ai
哎

m-ai
哎

h-_aai
哎

h-_ai
哎
哏*
m-
哏
哐*
m-
哐

h-hong
哐

m-ya
哑

h-_aa
哑
哒*
m-
哒

h-daat
哒
哓*
m-
哓
哔*
m-
哔

h-bat
哔
哕*
m-
哕

m-
哖

h-nin
哖

m-hua
哗

h-waa
哗

m-
哘
哙*
m-
哙
哚*
m-
哚

h-doe
哚

m-
哛
哜*
m-
哜
哝*
m-
哝

h-nung
哝
哞*
m-
哞

h-mau
哞

m-yo
哟

h-jo
哟

m-
哠

t-yuan
員

m-
員

h-wan
員

m-
哢

m-
哣

h-dau
哣

m-
哤

t-ge
哥

m-ge
哥

h-go
哥

t-er
哦

m-o
哦

h-_o
哦
哧*
m-
哧

h-cik
哧

t-shaw
哨

m-shao
哨

h-saau
哨

t-li
哩

m-li
哩

h-li
哩

t-naa
哪

m-na
哪

h-naa
哪

m-
哫

m-
哬

t-ku
哭

m-ku
哭

h-huk
哭

t-shiau
哮

m-xiao
哮

h-haau
哮

m-
哯

h-jin
哯

m-
哰

m-
哱

t-jeh
哲

m-zhe
哲

h-zit
哲
哳*
m-
哳

m-
哴

m-
哵

m-
哶

m-
哷

m-
哸

m-
哹

t-buu
哺

m-bu
哺

h-bou
哺

m-
哻

t-heng
哼

m-heng
哼

h-hng
哼

t-geeng
哽
哽*
m-
哽

h-_ang
哽

m-
哾
哿*
m-
哿

h-ho
哿

m-
唀

t-yann
唁

m-yan
唁

h-jin
唁

m-
唂

h-guk
唂

m-
唃

m-
唄

h-bui
唄

m-
唅

t-suo
唆

m-suo
唆

h-so
唆

t-shun
唇

m-chun
唇

h-seon
唇

m-
唈

t-ai
唉

m-ai
唉

h-_aai
唉

m-
唊

m-
唋

m-
唌

m-
唍

h-waan
唍

m-
唎

h-li
唎

t-shi
唏
唏*
m-
唏

h-hei
唏

t-tarng
唐

m-tang
唐

h-tong
唐
唑*
m-
唑

h-zo
唑

m-
唒

m-
唓

h-ce
唓

t-wu
唔
唔*
m-
唔

h-_m
唔

h-_ng
唔

m-
唕

m-
唖

h-_aa
唖

m-
唗

m-
唘

h-kai
唘

m-
唙

m-
唚
唛*
m-
唛

m-
唜

h-mut
唜

m-
唝

m-
唞

h-tau
唞

m-
唟
唠*
m-
唠

h-lou
唠

m-
唡
唢*
m-
唢

h-so
唢
唣*
m-
唣

h-zou
唣

m-huan
唤

h-wun
唤

m-
唥

h-laang
唥

m-
唦

t-jyi
唧
唧*
m-
唧

h-zit
唧

m-
唨

h-zo
唨

m-
唩
唪*
m-
唪

h-fung
唪

m-
唫

h-_am
唫

t-huu
唬

m-hu
唬

h-haau
唬

m-
唭

h-kei
唭

t-show
售

m-shou
售

h-sau
售

t-wei
唯

m-wei
唯

h-wai
唯
唰*
m-
唰

h-caat
唰

t-chang
唱

m-chang
唱

h-coeng
唱

m-
唲

t-lih
唳
唳*
m-
唳

h-leoi
唳

m-
唴

m-
唵

h-_am
唵

m-
唶

t-io
唷
唷*
m-
唷

h-jo
唷

t-niann
唸

m-
唸

h-nim
唸

m-
唹

m-
唺

m-
唻
唼*
m-
唼

m-
唽

t-tuoh
唾

m-tuo
唾

h-toe
唾
唿*
m-
唿

h-fat
唿

m-
啀

t-chaur
啁
啁*
m-
啁

h-zau
啁

m-
啂

t-keen
啃

m-ken
啃

h-hang
啃

t-jyoh
啄

m-zhuo
啄

h-zau
啄

m-
啅

t-shang
商

m-shang
商

h-soeng
商

m-
啇

h-dik
啇

m-
啈
啉*
m-
啉

h-lam
啉

t-a
啊

m-A
啊

m-a
啊

h-_aa
啊

m-
啋

h-coi
啋

m-
啌

m-
啍

h-teon
啍

m-
啎

t-wenn
問

m-
問

h-man
問
啐*
m-
啐

h-seoi
啐

m-
啑

m-
啒

m-
啓

h-kai
啓

m-
啔

t-taur
啕
啕*
m-
啕

h-tou
啕

t-zh
啖
啖*
m-
啖

h-daam
啖

t-zh
啗

m-
啗

h-daam
啗

m-
啘

m-
啙

m-
啚

m-
啛

t-juoh
啜
啜*
m-
啜

h-zyut
啜

m-
啝

h-wo
啝

t-zh
啞

m-
啞

h-_aa
啞

t-chii
啟

m-
啟

h-kai
啟

m-
啠

t-fei
啡

m-fei
啡

h-pei
啡

m-
啢

t-shyan
啣

m-
啣

h-ham
啣

t-bei
啤

m-pi
啤

h-pe
啤

m-sha
啥

h-saa
啥

t-iha
啦

m-la
啦

h-laa
啦
啧*
m-
啧

h-zik
啧

m-
啨

m-
啩

h-gwaa
啩

t-zh
啪

m-pa
啪

h-paak
啪

m-
啫

h-zoe
啫
啬*
m-
啬

h-sik
啬
啭*
m-
啭

h-zyun
啭

m-nie
啮

h-_it
啮

m-
啯

m-
啰

h-lo
啰

m-
啱

h-_aam
啱

h-_am
啱

m-
啲

h-ti
啲

m-
啳

h-kyun
啳

m-
啴
啵*
m-
啵

h-bo
啵
啶*
m-
啶

h-ding
啶
啷*
m-
啷

h-long
啷

m-xiao
啸

h-siu
啸

m-
啹

h-koe
啹

m-
啺

t-chyh
啻
啻*
m-
啻

h-ci
啻

t-tyi
啼

m-ti
啼

h-tai
啼

m-
啽

t-jiou
啾
啾*
m-
啾

h-zau
啾

m-
啿

t-kee
喀

m-K
喀

m-ka
喀

h-kaak
喀
喁*
m-
喁

h-jyu
喁

t-wey
喂

m-wei
喂

h-wai
喂

t-nan
喃
喃*
m-
喃

h-naam
喃

t-shann
善

m-shan
善

h-sin
善

m-
喅

m-
喆

h-zit
喆

t-laa
喇

m-la
喇

h-laat
喇
喈*
m-
喈

t-hour
喉

m-hou
喉

h-hau
喉

t-hean
喊

m-han
喊

h-haam
喊

t-dye
喋
喋*
m-
喋

h-zaap
喋

m-
喌

m-
喍

m-
喎

h-wo
喎
喏*
m-
喏

h-nok
喏

m-
喐

h-juk
喐
喑*
m-
喑

h-_am
喑

m-
喒

m-
喓

t-wuh
喔
喔*
m-
喔

h-_aak
喔

h-_ak
喔

h-_o
喔

m-
喕

m-
喖

m-
喗

t-choan
喘

m-chuan
喘

h-cyun
喘

t-huey
喙
喙*
m-
喙

h-zau
喙

t-huann
喚

m-
喚

h-wun
喚

m-
喛

t-shii
喜

m-xi
喜

h-hei
喜

t-yeh
喝

m-he
喝

h-hot
喝

m-
喞

t-kuey
喟
喟*
m-
喟

h-wai
喟

m-
喠

m-
喡

m-
喢

m-
喣

m-
喤

m-
喥

m-
喦

t-shiuan
喧

m-xuan
喧

m-Xuan
喧

h-hyun
喧

m-
喨

h-loeng
喨

m-
喩

h-jyu
喩

t-sang
喪

m-
喪

h-song
喪

t-chy
喫

m-
喫

h-jaak
喫

t-chyan
喬

m-
喬

h-kiu
喬

m-
喭

t-dan
單

m-
單

h-sin
單

m-
喯

m-
喰

h-caan
喰

t-lii
喱
喱*
m-
喱

h-lei
喱

t-iau
喲

m-
喲

h-jo
喲

t-cha
喳

m-zha
喳

h-zaa
喳

m-
喴

h-wi
喴
喵*
m-
喵

h-miu
喵

m-
営

h-jing
営

m-pen
喷

h-pan
喷

m-
喸
喹*
m-
喹

h-kwai
喹

m-
喺

h-hai
喺

t-yuh
&